రక్షణ కోసం శివ కవచం

ఓం నమో భగవతే సదాశివాయ సకలతత్త్వాత్మకాయ సకలతత్త్వవిహారాయ సకలలోకైకకర్త్రే సకలలౌకైకభర్త్రే సకలలోకైకహర్త్రే సకలలోకైకగురవే సకలలోకైకసాక్షిణే సకలనిగమగుహ్యాయ సకలవరప్రదాయ సకలదురితార్తిభంజనాయ సకలజగదభయంకరాయ సకలలోకైకశంకరాయ....

ఓం నమో భగవతే సదాశివాయ సకలతత్త్వాత్మకాయ సకలతత్త్వవిహారాయ సకలలోకైకకర్త్రే సకలలౌకైకభర్త్రే సకలలోకైకహర్త్రే సకలలోకైకగురవే సకలలోకైకసాక్షిణే సకలనిగమగుహ్యాయ సకలవరప్రదాయ సకలదురితార్తిభంజనాయ సకలజగదభయంకరాయ సకలలోకైకశంకరాయ శశాంకశేఖరాయ శాశ్వతనిజాభాసాయ నిర్గుణాయ నిరుపమాయ నీరూపాయ నిరాభాసాయ నిరామయాయ నిష్ప్రపంచాయ నిష్కలంకాయ నిర్ద్వంద్వాయ నిఃసంగాయ నిర్మలాయ నిర్గమాయ నిత్యరూపవిభవాయ నిరుపమవిభవాయ నిరాధారాయ నిత్యశుద్ధబుద్ధపరిపూర్ణసచ్చిదానందాద్వయాయ పరమశాంతప్రకాశతేజోరూపాయ జయజయ మహారుద్ర మహారౌద్ర భద్రావతార దుఃఖదావదారణ మహాభైరవ కాలభైరవ కల్పాంతభైరవ కపాలమాలాధర ఖట్వాంగఖడ్గచర్మపాశాంకుశడమరుశూలచాపబాణగదాశక్తిభిండిపాలతోమరముసలముద్గరపట్టిశపరశుపరిఘభుశుండీశతఘ్నీచక్రాద్యాయుధభీషణకరసహస్ర ముఖదంష్ట్రాకరాల వికటాట్టహాసవిస్ఫారితబ్రహ్మాండమండల నాగేంద్రకుండల నాగేంద్రహార నాగేంద్రవలయ నాగేంద్రచర్మధర మృత్యుంజయ త్ర్యంబక త్రిపురాంతక విరూపాక్ష విశ్వేశ్వర విశ్వరూప వృషభవాహన విషభూషణ విశ్వతోముఖ సర్వతో రక్ష రక్ష మాం జ్వలజ్జ్వల మహామృత్యుభయం అపమృత్యుభయం నాశయ నాశయ రోగభయముత్సాదయోత్సాదయ విషసర్పభయం శమయ శమయ చోరభయం మారయ మారయ మమ శత్రూనుచ్చాటయోచ్చాటయ శూలేన విదారయ విదారయ కుఠారేణ భింధి భింధి ఖడ్గేన ఛింధి ఛింధి ఖట్వాంగేన విపోథయ విపోథయ ముసలేన నిష్పేషయ నిష్పేషయ బాణైః సంతాడయ సంతాడయ రక్షాంసి భీషయ భీషయ భూతాని విద్రావయ విద్రావయ కూష్మాండవేతాలమారీగణబ్రహ్మరాక్షసాన్సంత్రాసయ సంత్రాసయ మమాభయం కురు కురు విత్రస్తం మామాశ్వాస యాశ్వాసయ నరకభయాన్మాముద్ధారయోద్ధారయ సంజీవయ సంజీవయ క్షుత్తృడ్భ్యాం మామాప్యాయయాప్యాయయ దుఃఖాతురం మామానందయానందయ శివకవచేన మామాచ్ఛాదయాచ్ఛాదయ త్ర్యంబక సదాశివ నమస్తే నమస్తే నమస్తే.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |