శాంతి మరియు శ్రేయస్సు కోసం మంత్రం

భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః. భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః. స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగఀసస్తనూభిః. వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః. స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః. స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనే....

భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః.
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః.
స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగఀసస్తనూభిః.
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః.
స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః.
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః.
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః.
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు .
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |