శబరిమల వైపు మాల వేసుకునే సమయంలో చెప్పవలసిన మంత్రం

శబరిమల వైపు మాల వేసుకునే సమయంలో చెప్పవలసిన మంత్రం

మాల ధరించే సమయంలో ఈ మంత్రాన్ని చెప్పండి

 

జ్ఞానముద్రాం శాస్త్రముద్రాం గురుముద్రాం నమామ్యహం .

వనముద్రాం శుద్ధముద్రాం రుద్రముద్రాం నమామ్యహం .. 1..

శాంతముద్రాం సత్యముద్రాం వ్రతముద్రాం నమామ్యహం .

శబర్యాశ్రమసత్యేన ముద్రా పాతు సదాపి మాం .. 2..

గురుదక్షిణయా పూర్వం తస్యానుగ్రహకారిణే .

శరణాగతముద్రాఖ్యం త్వన్ముద్రాం ధారయామ్యహం .. 3..

చిన్ముద్రాం ఖేచరీముద్రాం భద్రముద్రాం నమామ్యహం .

శబర్యాచలముద్రాయై నమస్తుభ్యం నమో నమః .. 4..మాలను తొలగించే సమయంలో ఈ మంత్రాన్ని చెప్పండి

 

అపూర్వమచలారోహ దివ్యదర్శనకారణ .

శాస్త్రముద్రాత్మక దేవ దేహి మే వ్రతవిమోచనం ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |