శత్రువుల చెడు ప్రణాళికలను ఓడించడానికి మంత్రం

కాళీమారరమాళీకాళీనమోక్షక్షమోనళీ . మామోదేత తదేమోమా రక్షతత్వ త్వతక్షర ......

కాళీమారరమాళీకాళీనమోక్షక్షమోనళీ .
మామోదేత తదేమోమా రక్షతత్వ త్వతక్షర ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |