శత్రువులు మరియు దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ కోసం మంత్రం

భ్రాతృవ్యక్షయణమసి భ్రాతృవ్యచాతనం మే దాః స్వాహా ..1.. సపత్నక్షయణమసి సపత్నచాతనం మే దాః స్వాహా ..2.. అరాయక్షయణమస్యరాయచాతనం మే దాః స్వాహా ..3.. పిశాచక్షయణమసి పిశాచచాతనం మే దాః స్వాహా ..4.. సదాన్వాక్షయణమసి సదాన్వాచాతనం మే దాః స....

భ్రాతృవ్యక్షయణమసి భ్రాతృవ్యచాతనం మే దాః స్వాహా ..1..
సపత్నక్షయణమసి సపత్నచాతనం మే దాః స్వాహా ..2..
అరాయక్షయణమస్యరాయచాతనం మే దాః స్వాహా ..3..
పిశాచక్షయణమసి పిశాచచాతనం మే దాః స్వాహా ..4..
సదాన్వాక్షయణమసి సదాన్వాచాతనం మే దాః స్వాహా ..5..

అగ్నే యత్తే తపస్తేన తం ప్రతి తప యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..1..
అగ్నే యత్తే హరస్తేన తం ప్రతి హర యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..2..
అగ్నే యత్తేఽర్చిస్తేన తం ప్రత్యర్చ యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..3..
అగ్నే యత్తే శోచిస్తేన తం ప్రతి శోచ యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..4..
అగ్నే యత్తే తేజస్తేన తమతేజసం కృణు యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..5..

వాయో యత్తే తపస్తేన తం ప్రతి తప యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..1..
వాయో యత్తే హరస్తేన తం ప్రతి హర యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..2..
వాయో యత్తేఽర్చిస్తేన తం ప్రత్యర్చ యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..3..
వాయో యత్తే శోచిస్తేన తం ప్రతి శోచ యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..4..
వాయో యత్తే తేజస్తేన తమతేజసం కృణు యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..5..

సూర్య యత్తే తపస్తేన తం ప్రతి తప యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..1..
సూర్య యత్తే హరస్తేన తం ప్రతి హర యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..2..
సూర్య యత్తేఽర్చిస్తేన తం ప్రత్యర్చ యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..3..
సూర్య యత్తే శోచిస్తేన తం ప్రతి శోచ యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..4..
సూర్య యత్తే తేజస్తేన తమతేజసం కృణు యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..5..

చంద్ర యత్తే తపస్తేన తం ప్రతి తప యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..1..
చంద్ర యత్తే హరస్తేన తం ప్రతి హర యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..2..
చంద్ర యత్తేఽర్చిస్తేన తం ప్రత్యర్చ యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..3..
చంద్ర యత్తే శోచిస్తేన తం ప్రతి శోచ యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..4..
చంద్ర యత్తే తేజస్తేన తమతేజసం కృణు యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..5..

ఆపో యద్వస్తపస్తేన తం ప్రతి తపత యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..1..
ఆపో యద్వస్హరస్తేన తం ప్రతి హరత యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..2..
ఆపో యద్వస్ఽర్చిస్తేన తం ప్రతి అర్చత యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..3..
ఆపో యద్వస్శోచిస్తేన తం ప్రతి శోచత యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..4..
ఆపో యద్వస్తేజస్తేన తమతేజసం కృణుత యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ..5..

శేరభక శేరభ పునర్వో యంతు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః .
యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ..1..
శేవృధక శేవృధ పునర్వో యంతు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః .
యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ..2..
మ్రోకానుమ్రోక పునర్వో యంతు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః .
యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ..3..
సర్పానుసర్ప పునర్వో యంతు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః .
యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ..4..
జూర్ణి పునర్వో యంతు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః .
యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ..5..
ఉపబ్దే పునర్వో యంతు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః .
యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ..6..
అర్జుని పునర్వో యంతు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః .
యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ..7..
భరూజి పునర్వో యంతు యాతవః పునర్హేతిః కిమీదినః .
యస్య స్థ తమత్త యో వో ప్రాహైత్తమత్త స్వా మాంసాన్యత్త ..8..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |