శక్తి మరియు పురోగతి కోసం వేదమంత్రం

అస్మిన్ వసు వసవో ధారయంత్వింద్రః పూషా వరుణో మిత్రో అగ్నిః . ఇమమాదిత్యా ఉత విశ్వే చ దేవా ఉత్తరస్మిన్ జ్యోతిషి ధారయంతు ..1.. అస్య దేవాః ప్రదిశి జ్యోతిరస్తు సూర్యో అగ్నిరుత వా హిరణ్యం . సపత్నా అస్మదధరే భవంతూత్తమం నాకమధి రో....

అస్మిన్ వసు వసవో ధారయంత్వింద్రః పూషా వరుణో మిత్రో అగ్నిః .
ఇమమాదిత్యా ఉత విశ్వే చ దేవా ఉత్తరస్మిన్ జ్యోతిషి ధారయంతు ..1..
అస్య దేవాః ప్రదిశి జ్యోతిరస్తు సూర్యో అగ్నిరుత వా హిరణ్యం .
సపత్నా అస్మదధరే భవంతూత్తమం నాకమధి రోహయేమం ..2..
యేనేంద్రాయ సమభరః పయాంస్యుత్తమేన బ్రహ్మణా జాతవేదః .
తేన త్వమగ్న ఇహ వర్ధయేమం సజాతానాం శ్రైష్ఠ్య ఆ ధేహ్యేనం ..3..
ఐషాం యజ్ఞముత వర్చో దదేఽహం రాయస్పోషముత చిత్తాన్యగ్నే .
సపత్నా అస్మదధరే భవంతూత్తమం నాకమధి రోహయేమం ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |