విజయం కోసం మంత్రం

అడ్డంకులను అధిగమించడానికి మరియు విజయం సాధించడానికి ప్రతిరోజూ వినండి

46.2K
3.8K

Comments

Gb3jv
మా అందు కర్త కర్మ క్రియ అంత నువ్వే వినాయక అందరిని చల్లగా చూడు లోక సంస్థ సుకునో భవంతు🙏🙏 -pallavi kurva

వినాయకుడు అంటే అందరికీ ఇష్టమే 🙏 -Jeevankumar

ఓం నమో శ్రీ శ్రీ వరసిద్ది వినాయక నమో నమః, కాపాడు శ్రీ గణేష్ మహారాజ్🙏 -User_sdh87h

మా కుటుంబం ను బాధలనుంచి కాపాడి రక్షించు స్వామి 🙏😌 -brajeshwari

గౌరీ పుత్ర వినాయక స్వామి నమో నమః ఓం🙏 -Balu

Read more comments

ద్వారకా నీటిలో మునిగిపోయిందా?

అవును. యాదవులు తమలో తాము పోరాడి ఒకరినొకరు చంపుకున్నారు. కృష్ణుడు తన దివ్య నివాసానికి బయలుదేరాడు. అర్జునుడు ద్వారకా నుండి మిగిలిన నివాసులను బయటకు తీశాడు. అప్పుడు సముద్రం ద్వారకాను తనలో కలుపుకంది.

ఋషులలో మొదటివారు ఎవరు?

వరుణడు చాక్షుష మన్వంతరం ముగింపుకి ముందు ఏడుగురు ఋషులు పుట్టడానికి కారణమైన ఒక యాగం చేశాడు. భృగుడు ఆ హోమ కుండం నుండి మొదట ఉద్భవించాడు.

Quiz

దశరథుని రాజపురోహితుడు ఎవరు?

ఓం క్లీం హ్రీం శ్రీం ఐం గ్లౌం ఓం హ్రీం క్రౌం గం ఓం నమో భగవతే మహాగణపతయే స్మరణమాత్రసంతుష్టాయ సర్వవిద్యాప్రకాశాయ సర్వకామప్రదాయ భవబంధవిమోచనాయ హ్రీం సర్వభూతబంధనాయ క్రోం సాధ్యాకర్షణాయ క్లీం జగత్త్రయవశీకరణాయ సౌః సర్వమనఃక్షో....

ఓం క్లీం హ్రీం శ్రీం ఐం గ్లౌం ఓం హ్రీం క్రౌం గం ఓం నమో భగవతే మహాగణపతయే స్మరణమాత్రసంతుష్టాయ సర్వవిద్యాప్రకాశాయ సర్వకామప్రదాయ భవబంధవిమోచనాయ హ్రీం సర్వభూతబంధనాయ క్రోం సాధ్యాకర్షణాయ క్లీం జగత్త్రయవశీకరణాయ సౌః సర్వమనఃక్షోభణాయ శ్రీం మహాసంపత్ప్రదాయ గ్లౌం భూమండలాధిపత్యప్రదాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ చిదానందాత్మనే గౌరీనందనాయ మహాయోగినే శివప్రియాయ సర్వానందవర్ధనాయ సర్వవిద్యాప్రకాశనప్రదాయ ద్రాం చిరంజీవినే బ్లూం సమ్మోహనాయ ఓం మోక్షప్రదాయ ఫట్ వశీకురు వశీకురు వౌషడాకర్షణాయ హుం విద్వేషణాయ విద్వేషయ విద్వేషయ ఫట్ ఉచ్చాటయోచ్చాటయ ఠః ఠః స్తంభయ స్తంభయ ఖేం ఖేం మారయ మారయ శోషయ శోషయ పరమంత్రయంత్రతంత్రాణి ఛేదయ ఛేదయ దుష్టగ్రహాన్ నివారయ నివారయ దుఃఖం హర హర వ్యాధిం నాశయ నాశయ నమః సంపన్నాయ సంపన్నాయ స్వాహా సర్వపల్లవస్వరూపాయ మహావిద్యాయ గం గణపతయే స్వాహా యన్మంత్రేక్షితలాంఛితాభమనఘం మృత్యుశ్చ వజ్రాశిషో భూతప్రేతపిశాచకాః ప్రతిహతానిర్ఘాతపాతాదివ ఉత్పన్నం చ సమస్తదుఃఖదురితం హ్యుచ్చాటనోత్పాతకం వందేఽభీష్టగణాధిపం భయహరం విఘ్నౌధనాశం పరం ఓం గం గణపతయే నమః .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |