ఆఖుధ్వజాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో విఘ్నః ప్రచోదయాత్....

ఆఖుధ్వజాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి
తన్నో విఘ్నః ప్రచోదయాత్

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2445771