వాఙ్మ ఆసన్ సూక్తం

వాఙ్మ ఆసన్ నసోః ప్రాణశ్చక్షురక్ష్ణోః శ్రోత్రం కర్ణయోః . అపలితాః కేశా అశోణా దంతా బహు బాహ్వోర్బలం ..1.. ఊర్వోరోజో జంఘయోర్జవః పాదయోః . ప్రతిష్ఠా అరిష్టాని మే సర్వాత్మానిభృష్టః ..2......

వాఙ్మ ఆసన్ నసోః ప్రాణశ్చక్షురక్ష్ణోః శ్రోత్రం కర్ణయోః .
అపలితాః కేశా అశోణా దంతా బహు బాహ్వోర్బలం ..1..
ఊర్వోరోజో జంఘయోర్జవః పాదయోః .
ప్రతిష్ఠా అరిష్టాని మే సర్వాత్మానిభృష్టః ..2..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |