వంద సంవత్సరాలు సంతోషంగా మరియు ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి మంత్రం

పశ్యేమ శరదః శతం ..1.. జీవేమ శరదః శతం ..2.. బుధ్యేమ శరదః శతం ..3.. రోహేమ శరదః శతం ..4.. పూషేమ శరదః శతం ..5.. భవేమ శరదః శతం ..6.. భూషేమ శరదః శతం ..7.. భూయసీః శరదః శతాత్..8......

పశ్యేమ శరదః శతం ..1..
జీవేమ శరదః శతం ..2..
బుధ్యేమ శరదః శతం ..3..
రోహేమ శరదః శతం ..4..
పూషేమ శరదః శతం ..5..
భవేమ శరదః శతం ..6..
భూషేమ శరదః శతం ..7..
భూయసీః శరదః శతాత్..8..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |