రక్షణ కోసం సుదర్శన మంత్రం

ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమపురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మమంత్రయంత్రౌషధాస్త్రశస్త్రాణి సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్త్రే జ్వాలాపరీతాయ సర్వదిక్షోభణకరాయ హుఀ ఫట్ బ్రహ్మణే పరంజ....

ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమపురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మమంత్రయంత్రౌషధాస్త్రశస్త్రాణి సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్త్రే జ్వాలాపరీతాయ సర్వదిక్షోభణకరాయ హుఀ ఫట్ బ్రహ్మణే పరంజ్యోతిషే స్వాహా .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |