రక్షణ కోసం మహా వటుక భైరవి మంత్రం

ఓం నమో భగవతి దిగ్బంధనాయ కంకాలి కాలరాత్రి దుం దుర్గే శుం శూలిని వం వటుకభైరవి . అర్ద్ధరాత్రవిలాసిని మహానిశి ప్రతాపకేలిని మహాజ్ఞాధవి . సర్వభూతప్రేతపిశాచసర్వజ్వరశానతిని . మదభీష్టమాకర్షయ మహావటుకభైరవి హుం ఫట్ స్వాహా .....

ఓం నమో భగవతి దిగ్బంధనాయ కంకాలి కాలరాత్రి దుం దుర్గే శుం శూలిని వం వటుకభైరవి . అర్ద్ధరాత్రవిలాసిని మహానిశి ప్రతాపకేలిని మహాజ్ఞాధవి . సర్వభూతప్రేతపిశాచసర్వజ్వరశానతిని . మదభీష్టమాకర్షయ మహావటుకభైరవి హుం ఫట్ స్వాహా .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |