బగలముఖి సూక్తం

యాం తే చక్రురామే పాత్రే యాం చక్రుర్మిశ్రధాన్యే . ఆమే మాంసే కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తాం ..1.. యాం తే చక్రుః కృకవాకావజే వా యాం కురీరిణి . అవ్యాం తే కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తాం ..2.. యాం తే చక్రురేకశఫే ప....

యాం తే చక్రురామే పాత్రే యాం చక్రుర్మిశ్రధాన్యే .
ఆమే మాంసే కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తాం ..1..
యాం తే చక్రుః కృకవాకావజే వా యాం కురీరిణి .
అవ్యాం తే కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తాం ..2..
యాం తే చక్రురేకశఫే పశూనాముభయాదతి .
గర్దభే కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తాం ..3..
యాం తే చక్రురమూలాయాం వలగం వా నరాచ్యాం .
క్షేత్రే తే కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తాం ..4..
యాం తే చక్రుర్గార్హపత్యే పూర్వాగ్నావుత దుశ్చితః .
శాలాయాం కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తాం ..5..
యాం తే చక్రుః సభాయాం యాం చక్రురధిదేవనే .
అక్షేషు కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తాం ..6..
యాం తే చక్రుః సేనాయాం యాం చక్రురిష్వాయుధే .
దుందుభౌ కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తాం ..7..
యాం తే కృత్యాం కూపేఽవదధుః శ్మశానే వా నిచఖ్నుః .
సద్మని కృత్యాం యాం చక్రుః పునః ప్రతి హరామి తాం ..8..
యాం తే చక్రుః పురుషాస్థే అగ్నౌ సంకసుకే చ యాం .
మ్రోకం నిర్దాహం క్రవ్యాదం పునః ప్రతి హరామి తాం ..9..
అపథేనా జభారైనాం తాం పథేతః ప్ర హిణ్మసి .
అధీరో మర్యాధీరేభ్యః సం జభారాచిత్త్యా ..10..
యశ్చకార న శశాక కర్తుం శశ్రే పాదమంగురిం .
చకార భద్రమస్మభ్యమభగో భగవద్భ్యః ..11..
కృత్యాకృతం వలగినం మూలినం శపథేయ్యం .
ఇంద్రస్తం హంతు మహతా వధేనాగ్నిర్విధ్యత్వస్తయా ..12..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |