రక్షణ కోసం గణేశ మంత్రం

ఓం నమో గణపతే మహావీర దశభుజ మదనకాలవినాశన మృత్యుం హన హన కాలం సంహర సంహర ధమ ధమ మథ మథ త్రైలోక్యం మోహయ మోహయ బ్రహ్మవిష్ణురుద్రాన్ మోహయ మోహయ అచింత్యబలపరాక్రమ సర్వవ్యాధీన్ వినాశయ వినాశయ సర్వగ్రహాన్ చూర్ణయ చూర్ణయ నాగాన్మోటయ మోటయ త్....

ఓం నమో గణపతే మహావీర దశభుజ మదనకాలవినాశన మృత్యుం హన హన కాలం సంహర సంహర ధమ ధమ మథ మథ త్రైలోక్యం మోహయ మోహయ బ్రహ్మవిష్ణురుద్రాన్ మోహయ మోహయ అచింత్యబలపరాక్రమ సర్వవ్యాధీన్ వినాశయ వినాశయ సర్వగ్రహాన్ చూర్ణయ చూర్ణయ నాగాన్మోటయ మోటయ త్రిభువనేశ్వర సర్వతోముఖ హుం ఫట్ స్వాహా .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |