రక్షణ కోసం దేవి కాళీ మంత్రం

ఓం నమో భగవతి క్షాం క్షాం రరరర హుం లం వం వటుకేశి ఏహ్యేహి సంహర సంహర మహాకాలి అతిమానసనివాసిని పరే శత్రూన్ నాశయ నాశయ శోషయ శోషయ నరభూతప్రేతపిశాచాదిసర్వగ్రహాన్ నాశయ నాశయ దహ దహ పచ పచ సర్వస్త్రీపురుషవశంకరి సర్వలోకవశంకరి తద్వశం భ్ర....

ఓం నమో భగవతి క్షాం క్షాం రరరర హుం లం వం వటుకేశి ఏహ్యేహి సంహర సంహర మహాకాలి అతిమానసనివాసిని పరే శత్రూన్ నాశయ నాశయ శోషయ శోషయ నరభూతప్రేతపిశాచాదిసర్వగ్రహాన్ నాశయ నాశయ దహ దహ పచ పచ సర్వస్త్రీపురుషవశంకరి సర్వలోకవశంకరి తద్వశం భ్రంశయ మద్వశమానయ స్వాహా .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |