మీ పిల్లల రక్షణ కోసం మంత్రం

మా తే కుమారం రక్షో వధీన్మా ధేనురత్యాసారిణీ. ప్రియా ధనస్య భూయా ఏధమానా స్వే గృహే. అయం కమారో జరాం ధయతు దీర్ఘమాయుః . యస్మై త్వం స్తన ప్రప్యాయాయుర్వర్చో యశో బలం. యద్భూమేహృదయం దివి చంద్రమసి శ్రితం. తదుర్వి పశ్యం మాఽహం ....

మా తే కుమారం రక్షో వధీన్మా ధేనురత్యాసారిణీ.
ప్రియా ధనస్య భూయా ఏధమానా స్వే గృహే.
అయం కమారో జరాం ధయతు దీర్ఘమాయుః .
యస్మై త్వం స్తన ప్రప్యాయాయుర్వర్చో యశో బలం.
యద్భూమేహృదయం దివి చంద్రమసి శ్రితం.
తదుర్వి పశ్యం మాఽహం పౌత్రమఘం రుదం.
యత్తే సుసీమే హృదయం వేదాఽహం తత్ప్రజాపతౌ.
వేదామ తస్య తే వయం మాఽహం పౌత్రమఘం రుదం.
నామయతి న రుదతి యత్ర వయం వదామసి యత్ర చాభిమృశామసి.
ఆపస్సుప్తేషు జాగ్రత రక్షాంసి నిరితో నుదధ్వం.
అయం కలిం పతయంతం శ్వానమివోద్వృద్ధం.
అజాం వాశింతామివ మరుతః పర్యాధ్వం స్వాహా.
శండేరథశ్శండికేర ఉలూఖలః.
చ్యవనో నశ్యతాదితస్స్వాహా.
అయశ్శండో మర్క ఉపవీరం ఉలూఖలః.
చ్యవనో నశ్యతాదితస్స్వాహా.
కేశినీశ్శ్వలోమినీః ఖజాపోఽజోపకాశినీః.
అపేత నశ్యతాదితస్స్వాహా.
మిశ్రవాససః కౌబేరకా రక్షోరాజేన ప్రేషితాః.
గ్రామం సజానయో గచ్ఛంతీచ్ఛంతోఽపరిదాకృతాంథ్స్వాహా.
ఏతాన్ ఘ్నతైతాన్గృహ్ణీతేత్యయం బ్రహ్మణస్పుత్రః.
తానగ్నిః పర్యసరత్తానింద్రస్తాన్బృహస్పతిః.
తానహం వేద బ్రాహ్మణః ప్రమృశతః కూటదంతాన్ వికేశాన్లంబనస్తనాన్ స్వాహా.
నక్తంచారిణ ఉరస్పేశాంఛూలహస్తాన్కపాలపాన్.
పూవ ఏషాం పితేత్యుచ్చైశ్శ్రావ్యకర్ణకః.
మాతా జఘన్యా సర్పతి గ్రామే విధురమిచ్ఛంతీ స్వాహా.
నిశీథచారిణీ స్వసా సంధినా ప్రేక్షతే కులం.
యా స్వపంతం బోధయతి యస్యై విజాతాయాం మనః.
తాసాం త్వం కష్ణవర్త్మనే క్లోమానం హృర్దయం యకృత్.
అగ్నే అక్షీణి నిర్దహ స్వాహా.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |