మీ పిల్లల రక్షణ కోసం మంత్రం

బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ స్కందో వైశ్రవణస్తథా. రక్షంతు త్వరితా బాలం ముంచ ముంచ కుమారకం......

బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ స్కందో వైశ్రవణస్తథా. రక్షంతు త్వరితా బాలం ముంచ ముంచ కుమారకం..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |