మీ పిల్లల రక్షణ మరియు దీర్ఘాయువు కోసం మంత్రం

లంబోదర మహాభాగ, సర్వోప్రదవనాశన . త్వత్ప్రసాదాదవిఘ్నేశ, చిరం జీవతు బాలకః .. జననీ సర్వభూతానాం, బాలానాం చ విశేషతః . నారాయణీస్వరుపేణ, బాలం మే రక్ష సర్వదా .. భూతప్రేతపిశాచేభ్యో, డాకినీ యోగినీషు చ . మాతేవ రక్ష బాలం మే, శ్వా....

లంబోదర మహాభాగ, సర్వోప్రదవనాశన .
త్వత్ప్రసాదాదవిఘ్నేశ, చిరం జీవతు బాలకః ..
జననీ సర్వభూతానాం, బాలానాం చ విశేషతః .
నారాయణీస్వరుపేణ, బాలం మే రక్ష సర్వదా ..
భూతప్రేతపిశాచేభ్యో, డాకినీ యోగినీషు చ .
మాతేవ రక్ష బాలం మే, శ్వాపదే పన్నగేషు చ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |