మీ ఆస్తి రక్షణ కోసం క్షేత్రపాల మంత్రాలు

ఓం హేతుకక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం త్రిపురాంతకక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం వేతాలక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం అగ్నిజిహ్వాక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం కాలాంతకక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం కపాలిక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం ఏకపాదక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం భీమరూపక్షేత్రపాలాయ నమ....

ఓం హేతుకక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం త్రిపురాంతకక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం వేతాలక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం అగ్నిజిహ్వాక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం కాలాంతకక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం కపాలిక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం ఏకపాదక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం భీమరూపక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం మాలేయక్షేత్రపాలాయ నమః ఓం హాటకేశ్వరక్షేత్రపాలాయ నమః

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |