మగబిడ్డకు రక్షణ మంత్రం

ఓం హ్రీం హ్రీం. కూష్మాండి రాగిణి రక్ష. భగవతి చాముండే ముంచ. దహ సర. బాలకాద్ గచ్ఛ ఠఠ. కాముండే నమో హిజ్యే భుః. హ్రీం హ్రీం దుష్టగ్రహాన్. హ్రూం తత్ర గచ్ఛంతు గుహ్యకాః. యత్ర స్వం స్థానం కురు. రుద్రో జ్ఞాపయతి ఠఠ. శక్షమపాడేహని. ఉజ్రిహగతాట.....

ఓం హ్రీం హ్రీం. కూష్మాండి రాగిణి రక్ష. భగవతి చాముండే ముంచ. దహ సర. బాలకాద్ గచ్ఛ ఠఠ. కాముండే నమో హిజ్యే భుః. హ్రీం హ్రీం దుష్టగ్రహాన్. హ్రూం తత్ర గచ్ఛంతు గుహ్యకాః. యత్ర స్వం స్థానం కురు. రుద్రో జ్ఞాపయతి ఠఠ. శక్షమపాడేహని. ఉజ్రిహగతాట. షడ్గ్రహైశ్చ సహితం రక్ష ముంచ కుమారకం హ్రీం ఠఠ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |