మహాగణపతి మంత్రం

Transcript

మహాగణపతిమంత్రః

అస్య శ్రీ మహాగణపతిమంత్రస్య
గణకఋషిః
నిచృద్గాయత్రీచ్ఛందః
మహాగణపతిర్దేవతా
మహాగణపతిప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః


కరన్యాసః

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గాం - అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గీం - తర్జనీభ్యాం నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గూం - మధ్యమాభ్యాం నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గైం - అనామికాభ్యాం నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గౌం - కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గః - కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః

అంగన్యాసః

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గాం - హృదయాయ నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గీం - శిరసే స్వాహా
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గూం - శిఖాయై వషట్
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గైం - కవచాయ హుం
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గౌం - నేత్రత్రయాయ వౌషట్
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గః అస్త్రాయ ఫట్

ధ్యానం

బీజాపూర - గదేక్షుకార్ముక - రుజాచక్రాబ్జ - పాశోత్పల-
వ్రీహ్యగ్ర - స్వవిషాణరత్నకలశ - ప్రోద్యత్కరాంభోరుహః.
ధ్యేయో వల్లభయా సపద్మకరయా - ఽఽశ్లిష్టోజ్జ్వలద్భూషయా
విశ్వోత్పత్తి - విపత్తిసంస్థితకరో విఘ్నో విశిష్టార్థదః..

మానసపూజా

వం - అబాత్మనా జలం కల్పయామి
లం - పృథివ్యాత్మనా గంధం కల్పయామి
హం - ఆకాశాత్మనా పుష్పం కల్పయామి
యం - వాయ్వాత్మనా ధూపం కల్పయామి
రం - అగ్న్యాత్మనా దీపం కల్పయామి
ఠ్వం - అమృతాత్మానా నైవేద్యం కల్పయామి

మంత్రః

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వర వరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా

ఉత్తరన్యాసః

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గాం - అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గీం - తర్జనీభ్యాం నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గూం - మధ్యమాభ్యాం నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గైం - అనామికాభ్యాం నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గౌం - కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గః - కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గాం - హృదయాయ నమః
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గీం - శిరసే స్వాహా
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గూం - శిఖాయై వషట్
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గైం - కవచాయ హుం
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గౌం - నేత్రత్రయాయ వౌషట్
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గః అస్త్రాయ ఫట్

గణకఋషిః
నిచృద్గాయత్రీచ్ఛందః
మహాగణపతిర్దేవతా

వం - అబాత్మనా జలం కల్పయామి
లం - పృథివ్యాత్మనా గంధం కల్పయామి
హం - ఆకాశాత్మనా పుష్పం కల్పయామి
యం - వాయ్వాత్మనా ధూపం కల్పయామి
రం - అగ్న్యాత్మనా దీపం కల్పయామి
ఠ్వం - అమృతాత్మానా నైవేద్యం కల్పయామి

మయా కృతం ఇదం జపం ఓం తత్ సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2452446