మరింత సంపద కోసం లక్ష్మీ దేవి మంత్రం

భూయాద్భూయో ద్విపద్మాఽభయవరదకరా తప్తకార్తస్వరాభా శుభ్రాఽభ్రాభేభయుగ్మద్వయకరధృతకుంభాద్భిరాసిచ్యమానా . రత్నౌఘాబద్ధమౌలిర్విమలతరదుకూలార్తవాలేపనాఢ్యా పద్మాక్షీ పద్మనాభోరసి కృతవసతిః పద్మగా శ్రీః శ్రియై నమః ......

భూయాద్భూయో ద్విపద్మాఽభయవరదకరా తప్తకార్తస్వరాభా
శుభ్రాఽభ్రాభేభయుగ్మద్వయకరధృతకుంభాద్భిరాసిచ్యమానా .
రత్నౌఘాబద్ధమౌలిర్విమలతరదుకూలార్తవాలేపనాఢ్యా
పద్మాక్షీ పద్మనాభోరసి కృతవసతిః పద్మగా శ్రీః శ్రియై నమః ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |