మంచి ఉద్యోగులు - యజుర్వేద మంత్రం

పరి త్వా గిరేరమిహం పరి భ్రాతుః పరిష్వసుః. పరి సర్వేభ్యో జ్ఞాతిభ్యః పరిషీతఃక్వేష్యసి. శశ్వత్పరికుపితేన సంక్రామేణావిచ్ఛిదా. ఉలేన పరిషీతోసి పరిషీతోస్యులేన. ఆవర్తన వర్తయ నినివర్తన వర్తయేంద్ర నర్దబుద. భూమ్యాశ్చ....

పరి త్వా గిరేరమిహం పరి భ్రాతుః పరిష్వసుః.
పరి సర్వేభ్యో జ్ఞాతిభ్యః పరిషీతఃక్వేష్యసి.
శశ్వత్పరికుపితేన సంక్రామేణావిచ్ఛిదా.
ఉలేన పరిషీతోసి పరిషీతోస్యులేన.
ఆవర్తన వర్తయ నినివర్తన వర్తయేంద్ర నర్దబుద.
భూమ్యాశ్చతస్రః ప్రదిశస్తాభిరా వర్తయా పునః.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |