భార్యాభర్తల మధ్య అనురాగానికి శక్తి గణపతి మంత్రం

 

 

ఆలింగ్య దేవీమభితో నిషణ్ణాం పరస్పరాస్పృష్టకటీనివేశం. సంధ్యారుణం పాశసృణీవహంతం భయాపహం శక్తిగణేశమీడే......

ఆలింగ్య దేవీమభితో నిషణ్ణాం పరస్పరాస్పృష్టకటీనివేశం.
సంధ్యారుణం పాశసృణీవహంతం భయాపహం శక్తిగణేశమీడే..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |