బ్రహ్మసూక్తం

బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా᳚త్ . విసీమ॒తస్సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః . స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాః . స॒తశ్చ॒ యోని॒మస॑తశ్చ॒ వివః॑ . పి॒తా వి॒రాజా॑మృష॒భో ర॑యీ॒ణాం . అంతరి॑క్షం వి॒శ్వరూప॒ ఆవి॑వేశ . తమ॒ర్కైర॒భ్య॑ర్....

బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా᳚త్ . విసీమ॒తస్సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః .
స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాః . స॒తశ్చ॒ యోని॒మస॑తశ్చ॒ వివః॑ .
పి॒తా వి॒రాజా॑మృష॒భో ర॑యీ॒ణాం . అంతరి॑క్షం వి॒శ్వరూప॒ ఆవి॑వేశ .
తమ॒ర్కైర॒భ్య॑ర్చంతి వ॒త్సం . బ్రహ్మ॒ సంతం॒ బ్రహ్మ॑ణా వ॒ర్ధయం॑తః .
బ్రహ్మ॑ దే॒వాన॑జనయత్ . బ్రహ్మ॒ విశ్వ॑మి॒దం జగ॑త్ .
బ్రహ్మ॑ణః క్ష॒త్రన్నిర్మి॑తం . బ్రహ్మ॑ బ్రాహ్మ॒ణ ఆ॒త్మనా᳚ .
అం॒తర॑స్మిన్నే॒మే లో॒కాః . అం॒తర్విశ్వ॑మి॒దం జగ॑త్ .
బ్రహ్మై॒వ భూ॒తానాం॒ జ్యేష్ఠం᳚ . తేన॒ కో॑ఽర్హతి॒ స్పర్ధి॑తుం .
బ్రహ్మం॑దే॒వాస్త్రయ॑స్త్రిꣳశత్ . బ్రహ్మ॑న్నింద్రప్రజాప॒తీ .
బ్రహ్మ॑న్ హ॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ . నా॒వీవాం॒తః స॒మాహి॑తా .
చత॑స్ర॒ ఆశాః॒ ప్రచ॑రంత్వ॒గ్నయః॑ . ఇ॒మం నో॑ య॒జ్ఞం న॑యతు ప్రజా॒నన్ .
ఘృ॒తం పిన్వ॑న్న॒జరꣳ॑ సు॒వీరం᳚ . బ్రహ్మ॑స॒మిద్భ॑వ॒త్యాహు॑తీనాం .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |