శత్రువులను ఓడించే మంత్రం

96.3K

Comments

i2wxu

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

స్వర్గలోకంలో ఎవరైనా ఎంతకాలం ఉండగలరు?

మహాభారతం 3.191 ప్రకారం, స్వర్గలోకంలో ఉండే కాలం వ్యక్తి భూమిపై చేసిన మంచి పనుల పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భూమిపై ఉన్న వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తి చేసిన మంచి పనులను గుర్తు చేసుకోవడం మర్చిపోయినప్పుడు, అతన్ని స్వర్గలోకం నుండి బయటకు పంపించేస్తారు.

Quiz

కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి నాంది పలికే శంఖంను మొదట పూరించినది ఎవరు?

మా నో విదన్ వివ్యాధినో మో అభివ్యాధినో విదన్ . ఆరాచ్ఛరవ్యా అస్మద్విషూచీరింద్ర పాతయ .. విష్వంచో అస్మచ్ఛరవః పతంతు యే అస్తా యే చాస్యాః . దైవీర్మనుష్యేషవో మమామిత్రాన్ వి విధ్యత .. యో నః స్వో యో అరణః సజాత ఉత నిష్ట్యో యో అస్....

మా నో విదన్ వివ్యాధినో మో అభివ్యాధినో విదన్ .
ఆరాచ్ఛరవ్యా అస్మద్విషూచీరింద్ర పాతయ ..
విష్వంచో అస్మచ్ఛరవః పతంతు యే అస్తా యే చాస్యాః .
దైవీర్మనుష్యేషవో మమామిత్రాన్ వి విధ్యత ..
యో నః స్వో యో అరణః సజాత ఉత నిష్ట్యో యో అస్మామభిదాసతి .
రుద్రః శరవ్యయైతాన్ మమామిత్రాన్ వి విధ్యతు ..
యః సపత్నో యోఽసపత్నో యశ్చ ద్విషన్ ఛపాతి నః .
దేవాస్తం సర్వే ధూర్వంతు బ్రహ్మ వర్మ మమాంతరం ..
అదారసృద్భవతు దేవ సోమాస్మిన్ యజ్ఞే మరుతో మృడతా నః .
మా నో విదదభిభా మో అశస్తిర్మా నో విదద్వృజినా ద్వేష్యా యా ..
యో అద్య సేన్యో వధోఽఘాయూనాముదీరతే .
యువం తం మిత్రావరుణావస్మద్యావయతం పరి ..
ఇతశ్చ యదముతశ్చ యద్వధం వరుణ యావయ .
వి మహచ్ఛర్మ యచ్ఛ వరీయో యావయా వధం ..
శాస ఇత్థా మహామస్యమిత్రసాహో అస్తృతః .
న యస్య హన్యతే సఖా న జీయతే కదా చన ..
స్వస్తిదా విశాం పతిర్వృత్రహా విమృధో వశీ .
వృషేంద్రః పుర ఏతు నః సోమపా అభయంకరః ..
వి న ఇంద్ర మృధో జహి నీచా యచ్ఛ పృతన్యతః .
అధమం గమయా తమో యో అస్మాఀ అభిదాసతి ..
వి రక్షో వి మృధో జహి వి వృత్రస్య హనూ రుజ .
వి మన్యుమింద్ర వృత్రహన్న్ అమిత్రస్యాభిదాసతః ..
అపేంద్ర ద్విషతో మనోఽప జిజ్యాసతో వధం .
వి మహచ్ఛర్మ యచ్ఛ వరీయో యావయా వధం ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |