మా నో విదన్ వివ్యాధినో మో అభివ్యాధినో విదన్ . ఆరాచ్ఛరవ్యా అస్మద్విషూచీరింద్ర పాతయ ..1.. విష్వంచో అస్మచ్ఛరవః పతంతు యే అస్తా యే చాస్యాః . దైవీర్మనుష్యేషవో మమామిత్రాన్ వి విధ్యత ..2.. యో నః స్వో యో అరణః సజాత ఉత నిష్ట్యో యో అ....

మా నో విదన్ వివ్యాధినో మో అభివ్యాధినో విదన్ .
ఆరాచ్ఛరవ్యా అస్మద్విషూచీరింద్ర పాతయ ..1..
విష్వంచో అస్మచ్ఛరవః పతంతు యే అస్తా యే చాస్యాః .
దైవీర్మనుష్యేషవో మమామిత్రాన్ వి విధ్యత ..2..
యో నః స్వో యో అరణః సజాత ఉత నిష్ట్యో యో అస్మామభిదాసతి .
రుద్రః శరవ్యయైతాన్ మమామిత్రాన్ వి విధ్యతు ..3..
యః సపత్నో యోఽసపత్నో యశ్చ ద్విషన్ ఛపాతి నః .
దేవాస్తం సర్వే ధూర్వంతు బ్రహ్మ వర్మ మమాంతరం ..4..

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2461902