ప్రత్యర్థుల ఓటమికి అథర్వ వేద మంత్రం

అమూః పారే పృదాక్వస్త్రిషప్తా నిర్జరాయవః . తాసాం జరాయుభిర్వయమక్ష్యావపి వ్యయామస్యఘాయోః పరిపంథినః ..1.. విషూచ్యేతు కృంతతీ పినాకమివ బిభ్రతీ . విష్వక్పునర్భువా మనోఽసమృద్ధా అఘాయవః ..2.. న బహవః సమశకన్ నార్భకా అభి దాధృషుః .....

అమూః పారే పృదాక్వస్త్రిషప్తా నిర్జరాయవః .
తాసాం జరాయుభిర్వయమక్ష్యావపి వ్యయామస్యఘాయోః పరిపంథినః ..1..
విషూచ్యేతు కృంతతీ పినాకమివ బిభ్రతీ .
విష్వక్పునర్భువా మనోఽసమృద్ధా అఘాయవః ..2..
న బహవః సమశకన్ నార్భకా అభి దాధృషుః .
వేణోరద్గా ఇవాభితోఽసమృద్ధా అఘాయవః ..3..
ప్రేతం పాదౌ ప్ర స్ఫురతం వహతం పృణతో గృహాన్ .
ఇంద్రాణ్యేతు ప్రథమాజీతాముషితా పురః ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |