ప్రత్యంగిరా సూక్తం

యాం కల్పయంతి వహతౌ వధూమివ విశ్వరూపాం హస్తకృతాం చికిత్సవః .
సారాదేత్వప నుదామ ఏనాం ..1..
శీర్షణ్వతీ నస్వతీ కర్ణిణీ కృత్యాకృతా సంభృతా విశ్వరూపా .
సారాదేత్వప నుదామ ఏనాం ..2..
శూద్రకృతా రాజకృతా స్త్రీకృతా బ్రహ్మభిః కృతా .
జాయా పత్యా నుత్తేవ కర్తారం బంధ్వృచ్ఛతు ..3..
అనయాహమోషధ్యా సర్వాః కృత్యా అదూదుషం .
యాం క్షేత్రే చక్రుర్యాం గోషు యాం వా తే పురుషేషు ..4..
అఘమస్త్వఘకృతే శపథః శపథీయతే .
ప్రత్యక్ప్రతిప్రహిణ్మో యథా కృత్యాకృతం హనత్..5..
ప్రతీచీన ఆంగిరసోఽధ్యక్షో నః పురోహితః .
ప్రతీచీః కృత్యా ఆకృత్యామూన్ కృత్యాకృతో జహి ..6..
యస్త్వోవాచ పరేహీతి ప్రతికూలముదాయ్యం .
తం కృత్యేఽభినివర్తస్వ మాస్మాన్ ఇఛో అనాగసః ..7..
యస్తే పరూంషి సందధౌ రథస్యేవ ర్భుర్ధియా .
తం గచ్ఛ తత్ర తేఽయనమజ్ఞాతస్తేఽయం జనః ..8..
యే త్వా కృత్వాలేభిరే విద్వలా అభిచారిణః .
శంభ్విదం కృత్యాదూషణం ప్రతివర్త్మ పునఃసరం తేన త్వా స్నపయామసి ..9..
యద్దుర్భగాం ప్రస్నపితాం మృతవత్సాముపేయిమ .
అపైతు సర్వం మత్పాపం ద్రవిణం మోప తిష్ఠతు ..10.. {1}
యత్తే పితృభ్యో దదతో యజ్ఞే వా నామ జగృహుః .
సందేశ్యాత్సర్వస్మాత్పాపాదిమా ముంచంతు త్వౌషధీః ..11..
దేవైనసాత్పిత్ర్యాన్ నామగ్రాహాత్సందేశ్యాదభినిష్కృతాత్.
ముంచంతు త్వా వీరుధో వీర్యేణ బ్రహ్మణా ఋగ్భిః పయసా ఋషీణాం ..12..
యథా వాతశ్చ్యావయతి భూమ్యా రేణుమంతరిక్షాచ్చాభ్రం .
ఏవా మత్సర్వం దుర్భూతం బ్రహ్మనుత్తమపాయతి ..13..
అప క్రామ నానదతీ వినద్ధా గర్దభీవ .
కర్తౄన్ నక్షస్వేతో నుత్తా బ్రహ్మణా వీర్యావతా ..14..
అయం పంథాః కృత్యేతి త్వా నయామోఽభిప్రహితాం ప్రతి త్వా ప్ర హిణ్మః .
తేనాభి యాహి భంజత్యనస్వతీవ వాహినీ విశ్వరూపా కురూతినీ ..15..
పరాక్తే జ్యోతిరపథం తే అర్వాగన్యత్రాస్మదయనా కృణుష్వ .
పరేణేహి నవతిం నావ్యా అతి దుర్గాః స్రోత్యా మా క్షణిష్ఠాః పరేహి ..16..
వాత ఇవ వృక్షాన్ ని మృణీహి పాదయ మా గామశ్వం పురుషముచ్ఛిష ఏషాం .
కర్తౄన్ నివృత్యేతః కృత్యేఽప్రజాస్త్వాయ బోధయ ..17..
యాం తే బర్హిషి యాం శ్మశానే క్షేత్రే కృత్యాం వలగం వా నిచఖ్నుః .
అగ్నౌ వా త్వా గార్హపత్యేఽభిచేరుః పాకం సంతం ధీరతరా అనాగసం ..18..
ఉపాహృతమనుబుద్ధం నిఖాతం వైరం త్సార్యన్వవిదామ కర్త్రం .
తదేతు యత ఆభృతం తత్రాశ్వ ఇవ వి వర్తతాం హంతు కృత్యాకృతః ప్రజాం ..19..
స్వాయసా అసయః సంతి నో గృహే విద్మా తే కృత్యే యతిధా పరూంషి .
ఉత్తిష్ఠైవ పరేహీతోఽజ్ఞాతే కిమిహేచ్ఛసి ..20.. {2}
గ్రీవాస్తే కృత్యే పాదౌ చాపి కర్త్స్యామి నిర్ద్రవ .
ఇంద్రాగ్నీ అస్మాన్ రక్షతాం యౌ ప్రజానాం ప్రజావతీ ..21..
సోమో రాజాధిపా మృడితా చ భూతస్య నః పతయో మృడయంతు ..22..
భవాశర్వావస్యతాం పాపకృతే కృత్యాకృతే .
దుష్కృతే విద్యుతం దేవహేతిం ..23..
యద్యేయథ ద్విపదీ చతుష్పదీ కృత్యాకృతా సంభృతా విశ్వరూపా .
సేతోఽష్టాపదీ భూత్వా పునః పరేహి దుఛునే ..24..
అభ్యక్తాక్తా స్వరంకృతా సర్వం భరంతీ దురితం పరేహి .
జానీహి కృత్యే కర్తారం దుహితేవ పితరం స్వం ..25..
పరేహి కృత్యే మా తిష్ఠో విద్ధస్యేవ పదం నయ .
మృగః స మృగయుస్త్వం న త్వా నికర్తుమర్హతి ..26..
ఉత హంతి పూర్వాసినం ప్రత్యాదాయాపర ఇష్వా .
ఉత పూర్వస్య నిఘ్నతో ని హంత్యపరః ప్రతి ..27..
ఏతద్ధి శృణు మే వచోఽథేహి యత ఏయథ .
యస్త్వా చకార తం ప్రతి ..28..
అనాగోహత్యా వై భీమా కృత్యే మా నో గామశ్వం పురుషం వధీః .
యత్రయత్రాసి నిహితా తతస్త్వోత్థాపయామసి పర్ణాల్లఘీయసీ భవ ..29..
యది స్థ తమసావృతా జాలేనభిహితా ఇవ .
సర్వాః సంలుప్యేతః కృత్యాః పునః కర్త్రే ప్ర హిణ్మసి ..30..
కృత్యాకృతో వలగినోఽభినిష్కారిణః ప్రజాం .
మృణీహి కృత్యే మోచ్ఛిషోఽమూన్ కృత్యాకృతో జహి ..31..
యథా సూర్యో ముచ్యతే తమసస్పరి రాత్రిం జహాత్యుషసశ్చ కేతూన్ .
ఏవాహం సర్వం దుర్భూతం కర్త్రం కృత్యాకృతా కృతం హస్తీవ రజో దురితం జహామి ..32..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |