వాస్తు దోష నివారణకు వేదమంత్రం

46.2K

Comments

6m45i
మా కుటుంబం ను బాధలనుంచి కాపాడి రక్షించు స్వామి 🙏😌 -brajeshwari

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

ఈ మంత్రం వినడం మంచిది 😊😊 -prakash reddy

మంచి మంత్రం..ధన్యవాదాలు 😌😌😌😌😌😌😌 -medha rao

Read more comments

హనుమాన్ చాలీసా యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

హనుమాన్ చాలీసా అనేది గోస్వామి తులసీదాస్ జీ స్వరపరిచిన భక్తి గీతం, ఇది హనుమాన్ స్వామి యొక్క సద్గుణాలు మరియు పనులను కీర్తిస్తుంది. రక్షణ, ధైర్యం మరియు ఆశీర్వాదం కోసం అవసరమైన సమయాల్లో లేదా రోజువారీ దినచర్యలో భాగంగా మీరు దీనిని పఠించవచ్చు.

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

Quiz

మహాత్మా గాంధీ ఏ విధమైన పఠనాన్ని సిఫార్సు చేశారు?

ఓం త్రాతారమింద్రమవితారమింద్రం హవేహవే సుహవం శూరమింద్రం . హువే ను శక్రం పురుహూతమింద్రం స్వస్తి నో మఘవా ధాత్వింద్రః .. లం ఇంద్రాయ సాంగాయ సపరివారాయ సాయుధాయ సశక్తికాయ నమః . భో ఇంద్ర . స్వాం దిశం రక్ష . ఇమం స్థానం రక్ష . అస్య స్థ....

ఓం త్రాతారమింద్రమవితారమింద్రం హవేహవే సుహవం శూరమింద్రం .
హువే ను శక్రం పురుహూతమింద్రం స్వస్తి నో మఘవా ధాత్వింద్రః ..
లం ఇంద్రాయ సాంగాయ సపరివారాయ సాయుధాయ సశక్తికాయ నమః . భో ఇంద్ర . స్వాం దిశం రక్ష . ఇమం స్థానం రక్ష . అస్య స్థానస్య వాస్తుదోషం శమయ . అస్మిన్ స్థానే ఆయుఃకర్తా క్షేమకర్తా శాంతికర్తా తుష్టికర్తా పుష్టికర్తా భవ . పూర్వదిగ్భాగే ఇంద్రః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు .
ఓం అగ్నిర్దా ద్రవిణం వీరపేశా అగ్నిర్ఋషిం యః సహస్రా తనోతి .
అగ్నిర్దివి హవ్యమాతతానాగ్నేర్ధామాని విభృతా పురుత్రా .
రం అగ్నయే సాంగాయ సపరివారాయ సాయుధాయ సశక్తికాయ నమః . భో అగ్నే . స్వాం దిశం రక్ష . ఇమం స్థానం రక్ష . అస్య స్థానస్య వాస్తుదోషం శమయ . అస్మిన్ స్థానే ఆయుఃకర్తా క్షేమకర్తా శాంతికర్తా తుష్టికర్తా పుష్టికర్తా భవ . ఆగ్నేయదిగ్భాగే అగ్నిః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు .
ఓం యమో దాధార పృథివీం యమో విశ్వమిదం జగత్ .
యమాయ సర్వమిత్రస్థే యత్ ప్రాణద్వాయురక్షితం .
మం యమాయ సాంగాయ సపరివారాయ సాయుధాయ సశక్తికాయ నమః . భో యమ . స్వాం దిశం రక్ష . ఇమం స్థానం రక్ష . అస్య స్థానస్య వాస్తుదోషం శమయ . అస్మిన్ స్థానే ఆయుఃకర్తా క్షేమకర్తా శాంతికర్తా తుష్టికర్తా పుష్టికర్తా భవ . దక్షిణదిగ్భాగే యమః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు .
ఓం అసున్వంతమయజమానమిచ్ఛ స్తేనస్తేత్యాం తస్కరస్యాన్వేషి .
అన్యమస్మదిచ్ఛ సా త ఇత్యా నమో దేవి నిర్ఋతే తుభ్యమస్తు .
క్షం నిర్ఋతయే సాంగాయ సపరివారాయ సాయుధాయ సశక్తికాయ నమః . భో నిర్ఋతే . స్వాం దిశం రక్ష . ఇమం స్థానం రక్ష . అస్య స్థానస్య వాస్తుదోషం శమయ . అస్మిన్ స్థానే ఆయుఃకర్తా క్షేమకర్తా శాంతికర్తా తుష్టికర్తా పుష్టికర్తా భవ . నిర్ఋతిదిగ్భాగే నిర్ఋతిః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు .
ఓం సధమాదో ద్యుమ్నినీరూర్జ ఏతా అనిభృష్టా అపస్యువో వసానః .
పస్త్యాసు చక్రే వరుణః సధస్తమపాం శిశుర్మాతృతమాః స్వంతః .
వం వరుణాయ సాంగాయ సపరివారాయ సాయుధాయ సశక్తికాయ నమః . భో వరుణ . స్వాం దిశం రక్ష . ఇమం స్థానం రక్ష . అస్య స్థానస్య వాస్తుదోషం శమయ . అస్మిన్ స్థానే ఆయుఃకర్తా క్షేమకర్తా శాంతికర్తా తుష్టికర్తా పుష్టికర్తా భవ . పశ్చిమదిగ్భాగే వరుణః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు .
ఓం ఆనో నియుద్భిః శతినీభిరధ్వరం . సహస్రిణీభిరుప యాహి యజ్ఞం .
వాయో అస్మిన్ హవిషి మాదయస్వ . యూయం పాత స్వస్తిభిః సదా నః .
యం వాయవే సాంగాయ సపరివారాయ సాయుధాయ సశక్తికాయ నమః . భో వాయో . స్వాం దిశం రక్ష . ఇమం స్థానం రక్ష . అస్య స్థానస్య వాస్తుదోషం శమయ . అస్మిన్ స్థానే ఆయుఃకర్తా క్షేమకర్తా శాంతికర్తా తుష్టికర్తా పుష్టికర్తా భవ . వాయవ్యదిగ్భాగే వాయుః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు .
ఓం సోమో ధేనుం సోమో అర్వంతమాశుం . సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతు .
సాదన్యం విదథ్యం సభేయం . పితుశ్రపణం యో దదాశదస్మై .
సం సోమాయ సాంగాయ సపరివారాయ సాయుధాయ సశక్తికాయ నమః . భో సోమ . స్వాం దిశం రక్ష . ఇమం స్థానం రక్ష . అస్య స్థానస్య వాస్తుదోషం శమయ . అస్మిన్ స్థానే ఆయుఃకర్తా క్షేమకర్తా శాంతికర్తా తుష్టికర్తా పుష్టికర్తా భవ . ఉత్తరదిగ్భాగే సోమః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు .
ఓం సహస్రాణి సహస్రధా బాహువోస్తవ హేతయః .
తాసామీశానో భగవః పరాచీనా ముఖా కృధి .
శం ఈశానాయ సాంగాయ సపరివారాయ సాయుధాయ సశక్తికాయ నమః . భో ఈశాన . స్వాం దిశం రక్ష . ఇమం స్థానం రక్ష . అస్య స్థానస్య వాస్తుదోషం శమయ . అస్మిన్ స్థానే ఆయుఃకర్తా క్షేమకర్తా శాంతికర్తా తుష్టికర్తా పుష్టికర్తా భవ . ఐశాన్యదిగ్భాగే ఈశానః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |