ప్రజాదరణ కోసం అథర్వ వేద మంత్రం

మీరు అందరికి నచ్చేలా చేయడానికి ఈ మంత్రాన్ని ప్రతిరోజూ వినండి

29.8K
2.1K

Comments

5x32k
ఓం నమో నారాయణాయ 🙏 -Rajeshwari

వినడానికి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది 😇 -Yamini

సూపర్ మంత్రాలకు ధన్యవాదాలు వేదాధార🌈🌈 -Koteshwar Rao

దివ్య స్వరం🙏🙏 -Lakshminarayana

ఉదయాన్నే వినడానికి బాగుంది 💐💐 -Mohan Reddy

Read more comments

భీష్మాచార్య ఎవరి అవతారం?

భీష్మాచార్య అష్ట - వసువులు లో ఒకరి అవతారం

స్వర్గలోకంలో ఎవరైనా ఎంతకాలం ఉండగలరు?

మహాభారతం 3.191 ప్రకారం, స్వర్గలోకంలో ఉండే కాలం వ్యక్తి భూమిపై చేసిన మంచి పనుల పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భూమిపై ఉన్న వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తి చేసిన మంచి పనులను గుర్తు చేసుకోవడం మర్చిపోయినప్పుడు, అతన్ని స్వర్గలోకం నుండి బయటకు పంపించేస్తారు.

Quiz

ఏ మాసంలో గోదానం చేస్తే ఎక్కువ మేలు జరుగుతుంది?

ఇయం వీరున్ మధుజాతా మధునా త్వా ఖనామసి . మధోరధి ప్రజాతాసి సా నో మధుమతస్కృధి ..1.. జిహ్వాయా అగ్రే మధు మే జిహ్వామూలే మధూలకం . మమేదహ క్రతావసో మమ చిత్తముపాయసి ..2.. మధుమన్ మే నిక్రమణం మధుమన్ మే పరాయణం . వాచా వదామి మధుమద్భూయాస....

ఇయం వీరున్ మధుజాతా మధునా త్వా ఖనామసి .
మధోరధి ప్రజాతాసి సా నో మధుమతస్కృధి ..1..
జిహ్వాయా అగ్రే మధు మే జిహ్వామూలే మధూలకం .
మమేదహ క్రతావసో మమ చిత్తముపాయసి ..2..
మధుమన్ మే నిక్రమణం మధుమన్ మే పరాయణం .
వాచా వదామి మధుమద్భూయాసం మధుసందృశః ..3..
మధోరస్మి మధుతరో మదుఘాన్ మధుమత్తరః .
మామిత్కిల త్వం వనాః శాఖాం మధుమతీమివ ..4..
పరి త్వా పరితత్నునేక్షుణాగామవిద్విషే .
యథా మాం కమిన్యసో యథా మన్ నాపగా అసః ..5..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |