శ్రేయస్సు కోసం లక్ష్మీ మంత్రం

పద్మస్థా పద్మనేత్రా కమలయుగవరాభీతియుగ్దోస్సరోజా దేహోత్థాభిః ప్రభాభిః త్రిభువనమఖిలం భాసురా భాసయంతీ . ముక్తాహారాభిరామోన్నతకుచకలశా రత్నమంజీరకాంచీ- గ్రైవేయోర్మ్యంగదాఢ్యా ధృతమణిమకుటా శ్రేయసే శ్రీర్భవేద్వః ......

పద్మస్థా పద్మనేత్రా కమలయుగవరాభీతియుగ్దోస్సరోజా
దేహోత్థాభిః ప్రభాభిః త్రిభువనమఖిలం భాసురా భాసయంతీ .
ముక్తాహారాభిరామోన్నతకుచకలశా రత్నమంజీరకాంచీ-
గ్రైవేయోర్మ్యంగదాఢ్యా ధృతమణిమకుటా శ్రేయసే శ్రీర్భవేద్వః ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |