పురుష సూక్తం

43.5K

Comments

emni2

వేదవ్యాసుని తల్లిదండ్రులు ఎవరు?

పరాశర ఋషి మరియు సత్యవతి.

స్వర్గలోకంలో ఎవరైనా ఎంతకాలం ఉండగలరు?

మహాభారతం 3.191 ప్రకారం, స్వర్గలోకంలో ఉండే కాలం వ్యక్తి భూమిపై చేసిన మంచి పనుల పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భూమిపై ఉన్న వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తి చేసిన మంచి పనులను గుర్తు చేసుకోవడం మర్చిపోయినప్పుడు, అతన్ని స్వర్గలోకం నుండి బయటకు పంపించేస్తారు.

Quiz

సంతానం కోసం వ్యాసుడు ఎక్కడ తపస్సు చేశాడు?

ఓం స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః . స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ . స భూమిం॑ వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా . అత్య॑తిష్ఠద్దశాంగు॒లం . పురు॑ష ఏ॒వేదꣳ సర్వం᳚ . యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యం᳚. ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః . యదన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి . ఏ॒తావా॑నస్య మ....

ఓం స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః . స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ .
స భూమిం॑ వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా . అత్య॑తిష్ఠద్దశాంగు॒లం .
పురు॑ష ఏ॒వేదꣳ సర్వం᳚ . యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యం᳚.
ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః . యదన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి .
ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా . అతో॒ జ్యాయా॑ꣳశ్చ॒ పూరు॑షః .
పాదో᳚ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ . త్రి॒పాద॑స్యా॒మృతం॑ ది॒వి .
త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః . పాదో᳚ఽస్యే॒హాఽఽభ॑వా॒త్పునః॑ .
తతో॒ విశ్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ . సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి .
తస్మా᳚ద్వి॒రాడ॑జాయత . వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః .
స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత . ప॒శ్చాద్భూమి॒మథో॑ పు॒రః .
యత్పురు॑షేణ హ॒విషా᳚ . దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత .
వ॒సం॒తో అ॑స్యాసీ॒దాజ్యం᳚ . గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ధ్మః శ॒రద్ధ॒విః .
స॒ప్తాస్యా॑సన్పరి॒ధయః॑ . త్రిః స॒ప్త స॒మిధః॑ కృ॒తాః .
దే॒వా యద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః . అబ॑ధ్న॒న్పు॑రుషం ప॒శుం .
తం య॒జ్ఞం బ॒ర్హిషి॒ ప్రౌక్షన్॑ . పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః .
తేన॑ దే॒వా అయ॑జంత . సా॒ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే .
తస్మా᳚ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుతః॑ . సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యం .
ప॒శూꣳస్తాꣳశ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ . ఆ॒ర॒ణ్యాన్గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే .
తస్మా᳚ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుతః॑ . ఋచః॒ సామా॑ని జజ్ఞిరే .
ఛందా॑ꣲసి జజ్ఞిరే॒ తస్మా᳚త్ . యజు॒స్తస్మా॑దజాయత .
తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయంత . యే కే చో॑భ॒యాద॑తః .
గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా᳚త్ . తస్మా᳚జ్జా॒తా అ॑జా॒వయః॑ .
యత్పురు॑షం॒ వ్య॑దధుః . క॒తి॒ధా వ్య॑కల్పయన్ .
ముఖం॒ కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ . కావూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే .
బ్రా॒హ్మ॒ణో᳚ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ . బా॒హూ రా॑జ॒న్యః॑ కృ॒తః .
ఊ॒రూ తద॑స్య॒ యద్వైశ్యః॑ . ప॒ద్భ్యాꣳ శూ॒ద్రో అ॑జాయత .
చం॒ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః . చక్షోః॒ సూర్యో॑ అజాయత .
ముఖా॒దింద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ . ప్రా॒ణాద్వా॒యుర॑జాయత .
నాభ్యా॑ ఆసీదం॒తరి॑క్షం . శీ॒ర్ష్ణో ద్యౌః సమ॑వర్తత .
ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ర్దిశః॒ శ్రోత్రా᳚త్ . తథా॑ లో॒కాꣳ అ॑కల్పయన్ .
వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాంతం᳚ . ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑సస్తు॒ పా॒రే .
సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీరః॑ . నామా॑ని కృ॒త్వాఽభి॒వద॒న్ యదాస్తే᳚ .
ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ . శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః .
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి . నాన్యః పంథా॒ అయ॑నాయ విద్యతే .
య॒జ్ఞేన॑ య॒జ్ఞమ॑యజంత దే॒వాః . తాని॒ ధర్మా॑ణి ప్రథ॒మాన్యా॑సన్ .
తే హ॒ నాకం॑ మహి॒మానః॑ సచంతే . యత్ర॒ పూర్వే॑ సా॒ధ్యాః సంతి॑ దే॒వాః .
అ॒ద్భ్యః సంభూ॑తః పృథి॒వ్యై రసా᳚చ్చ . వి॒శ్వక॑ర్మణః॒ సమ॑వర్త॒తాధి॑ .
తస్య॒ త్వష్టా॑ వి॒దధ॑ద్రూ॒పమే॑తి . తత్పురు॑షస్య॒ విశ్వ॒మాజా॑న॒మగ్రే᳚ .
వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాంతం᳚ . ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑సః॒ పర॑స్తాత్ .
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి . నాన్యః పంథా॑ విద్య॒తేయ॑ఽనాయ .
ప్ర॒జాప॑తిశ్చరతి॒ గర్భే॑ అం॒తః . అ॒జాయ॑మానో బహు॒ధా విజా॑యతే .
తస్య॒ ధీరాః॒ పరి॑జానంతి॒ యోనిం᳚ . మరీ॑చీనాం ప॒దమి॑చ్ఛంతి వే॒ధసః॑ .
యో దే॒వేభ్య॒ ఆత॑పతి . యో దే॒వానాం᳚ పు॒రోహి॑తః .
పూర్వో॒ యో దే॒వేభ్యో॑ జా॒తః . నమో॑ రు॒చాయ॒ బ్రాహ్మ॑యే .
రుచం॑ బ్రా॒హ్మం జ॒నయం॑తః . దే॒వా అగ్రే॒ తద॑బ్రువన్ .
యస్త్వై॒వం బ్రా᳚హ్మ॒ణో వి॒ద్యాత్ . తస్య॑ దే॒వా అస॒న్ వశే᳚ .
హ్రీశ్చ॑ తే ల॒క్ష్మీశ్చ॒ పత్న్యౌ᳚ . అ॒హో॒రా॒త్రే పా॒ర్శ్వే .
నక్ష॑త్రాణి రూ॒పం . అ॒శ్వినౌ॒ వ్యాత్తం᳚ . ఇ॒ష్టం మ॑నిషాణ .
అ॒ముం మ॑నిషాణ . సర్వం॑ మనిషాణ .
తచ్ఛం॒ యోరావృ॑ణీమహే . గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ . గా॒తుం యజ్ఞప॑తయే . దైవీ᳚స్స్వ॒స్తిర॑స్తు నః .
స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః . ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జం . శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే᳚ . శం చతు॑ష్పదే .
ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |