పునస్త్వాదిత్య - సంహిత మరియు ఘనా

ఓం శ్రీగురుభ్యో నమః హరిః ఓం . పునస్త్వాదిత్యా రుద్రా వసవః సమింధతాం పునర్బ్రహ్మాణో వసునీథ యజ్ఞైః. ఘృతేన త్వం తనువో వర్ధయస్వ సత్యాః సంతు యజమానస్య కామాః. పునస్త్వా త్వా పునః పునస్త్వాదిత్యా ఆదిత్యాస్త్వా పునః పునస్త్....

ఓం శ్రీగురుభ్యో నమః హరిః ఓం .
పునస్త్వాదిత్యా రుద్రా వసవః సమింధతాం పునర్బ్రహ్మాణో వసునీథ యజ్ఞైః.
ఘృతేన త్వం తనువో వర్ధయస్వ సత్యాః సంతు యజమానస్య కామాః.
పునస్త్వా త్వా పునః పునస్త్వాదిత్యా ఆదిత్యాస్త్వా పునః పునస్త్వాదిత్యాః. త్వాదిత్యా ఆదిత్యాస్త్వా త్వాదిత్యా రుద్రా రుద్రా ఆదిత్యాస్త్వా త్వాదిత్యా రుద్రాః. ఆదిత్యా రుద్రా రుద్రా ఆదిత్యా ఆదిత్యా రుద్రా వసవో వసవో రుద్రా ఆదిత్యా ఆదిత్యా రుద్రా వసవః. రుద్రా వసవో వసవో రుద్రా రుద్రా వసవః సం సం వసవో రుద్రా రుద్రా వసవః సం. వసవః సం సం వసవో వసవః సమింధతామింధతాం సం వసవో వసవో సమింధతాం. సమింధతామింధతాం సం సమింధతాం పునః పునరింధతాం సం సమింధతాం పునః. ఇంధతాం పునః పునరింధతామింధతాం పునర్బ్రహ్మాణో బ్రహ్మాణః పునరింధతామింధతాం పునర్బ్రహ్మాణః. పునర్బ్రహ్మాణో బ్రహ్మాణః పునః పునర్బ్రహ్మాణో వసునీథ వసునీథ బ్రహ్మాణః పునః పునర్బ్రహ్మాణో వసునీథ. బ్రహ్మాణో వసునీథ వసునీథ బ్రహ్మాణో బ్రహ్మాణో వసునీథ యజ్ఞైర్యజ్ఞైర్వసునీథ బ్రహ్మాణో బ్రహ్మాణో వసునీథ యజ్ఞైః. వసునీథ యజ్ఞైర్యజ్ఞైర్వసునీథ వసునీథ యజ్ఞైః. వసునీథేతి వసు నీథ. యజ్ఞైరితి యజ్ఞైః.
ఘృతేన త్వం త్వం ఘృతేన ఘృతేన త్వం తనువస్తనువస్త్వం ఘృతేన ఘృచేన త్వం తనువః. త్వం తనువస్తనువస్త్వం త్వం తనువో వర్ధయస్వ వర్ధయస్వ తనువస్త్వం త్వం తనువో వర్ధయస్వ. తనువో వర్ధయస్వ వర్ధయస్వ తనువస్తనువో వర్ధయస్వ సత్యాః సత్యా వర్ధయస్వ తనువస్తనువో వర్ధయస్వ సత్యాః. వర్ధయస్వ సత్యాః సత్యా వర్ధయస్వ సత్యాః సంతు సంతు సత్యా వర్ధయస్వ వర్ధయస్వ సత్యాః సంతు. సత్యాః సంతు సంతు సత్యాః సత్యాః సంతు యజమానస్య యజమానస్య సంతు సత్యాః సత్యాః సంతు యజమానస్య. సంతు యజమానస్య యజమానస్య సంతు సంతు యజమానస్య కామాః కామా యజమానస్య సంతు సంతు యజమానస్య కామాః. యజమానస్య కామాః కామా యజమానస్య యజమానస్య కామాః. కామా ఇతి కామాః.
హరిః ఓం.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |