నాలుగు వేదాల ప్రారంభం

ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం . జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిః సీద సాదనం .. ఓం అగ్నిమీళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్విజం . హోతారం రత్నధాతమం .. ఇషే త్వోర్జే త్వా వాయవస్థోపా....

ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం .
జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః శృణ్వన్నూతిభిః సీద సాదనం ..
ఓం అగ్నిమీళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్విజం .
హోతారం రత్నధాతమం ..
ఇషే త్వోర్జే త్వా వాయవస్థోపాయవస్థ దేవో వః సవితా ప్రార్పయతు శ్రేష్ఠతమాయ కర్మణే ..
అగ్న ఆయాహి వీతయే గృణానో హవ్యదాతయే .
ని హోతా సత్సి బర్హిషి ..
శన్నో దేవీరభిష్టయ ఆపో భవంతు పీతయే .
శం యోరభిస్రవంతు నః ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |