నారాయణ సూక్తం

21.2K

Comments

vGw4t
సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

చాలా శక్తివంతమైన మంత్రం, ఇది లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తుంది. 🔥 -రత్నాకర్

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

Read more comments

ఋషి మరియు ముని మధ్య తేడా ఏమిటి?

ఋషి అంటే కొంత శాశ్వతమైన జ్ఞానం వెల్లడి చేయబడిన వ్యక్తి. అతని ద్వారా, ఈ జ్ఞానం మంత్రం రూపంలో వ్యక్తమవుతుంది. ముని అంటే జ్ఞాని, తెలివైనవాడు మరియు లోతైన ఆలోచనా సామర్థ్యం ఉన్నవాడు. మునిలకు కూడా తాము చెప్పేదానిపై నియంత్రణ ఉంటుంది.

ద్వారకా ఏ మహాసముద్రంలో మునిగిపోయింది?

అరేబియా మహాసముద్రంలో

Quiz

అతిథిదేవో భవ - ఈ వాక్యం ఎక్కడ నుండి వచ్చింది?

సహస్ర శీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువం . విశ్వై నారాయణం దేవం అక్షరం పరమం పదం .. విశ్వతః పరమాన్నిత్యం విశ్వం నారాయణం హరిం . విశ్వం ఏవ ఇదం పురుషః తద్విశ్వం ఉపజీవతి .. పతిం విశ్వస్య ఆత్మా ఈశ్వరం శాశ్వతం శివమచ్యుతం . ....

సహస్ర శీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువం .
విశ్వై నారాయణం దేవం అక్షరం పరమం పదం ..
విశ్వతః పరమాన్నిత్యం విశ్వం నారాయణం హరిం .
విశ్వం ఏవ ఇదం పురుషః తద్విశ్వం ఉపజీవతి ..
పతిం విశ్వస్య ఆత్మా ఈశ్వరం శాశ్వతం శివమచ్యుతం .
నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం ..
నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః .
నారాయణ పరం బ్రహ్మ తత్త్వం నారాయణః పరః .
నారాయణ పరో ధ్యాతా ధ్యానం నారాయణః పరః ..
యచ్చ కించిత్ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతేఽపి వా .
అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణః స్థితః ..
అనంతం అవ్యయం కవిం సముద్రేంతం విశ్వశంభువం .
పద్మ కోశ ప్రతీకాశం హృదయం చ అపి అధోముఖం ..
అధో నిష్ఠ్యా వితస్త్యాంతే నాభ్యాం ఉపరి తిష్ఠతి .
జ్వాలామాలాకులం భాతీ విశ్వస్యాయతనం మహత్ ..
సంతతం శిలాభిస్తు లంబత్యా కోశసన్నిభం .
తస్యాంతే సుషిరం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం ..
తస్య మధ్యే మహానగ్నిః విశ్వార్చిః విశ్వతో ముఖః .
సోఽగ్రవిభజంతిష్ఠన్ ఆహారం అజరః కవిః ..
తిర్యగూర్ధ్వమధశ్శాయీ రశ్మయః తస్య సంతతా .
సంతాపయతి స్వం దేహమాపాదతలమాస్తకః .
తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖా అణీయోర్ధ్వా వ్యవస్థితాః ..
నీలతోయద-మధ్యస్థ-ద్విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా .
నీవారశూకవత్తన్వీ పీతా భాస్వత్యణూపమా ..
తస్యాః శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః .
స బ్రహ్మ స శివః స హరిః స ఇంద్రః సోఽక్షరః పరమః స్వరాట్ ..
ఋతం సత్యం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణ పింగలం .
ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః ..
ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి .
తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ ..
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |