నాగదేవతల అనుగ్రహాన్ని పొందే మంత్రం

Only audio above. Video below.

 

nagadevata mantra

 

సర్వే నాగాః ప్రీయంతాం మే యే కేచిత్ పృథివీతలే. యే చ హేలిమరీచిస్థా యేఽన్తరే దివిసంస్థితాః.. యే నదీషు మహానాగాః యే సరస్వతిగామినః. యే చ వాపీతడాగేషు తేషు సర్వేషు వై నమః......

సర్వే నాగాః ప్రీయంతాం మే యే కేచిత్ పృథివీతలే.
యే చ హేలిమరీచిస్థా యేఽన్తరే దివిసంస్థితాః..
యే నదీషు మహానాగాః యే సరస్వతిగామినః.
యే చ వాపీతడాగేషు తేషు సర్వేషు వై నమః..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |