నాగ దోషం నుండి ఉపశమనం కోసం మంత్రం

బ్రహ్మలోకే చ యే సర్పా యే చ శేషపురస్సరాః నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా విష్ణులోకే చ యే సర్పా వాసుకిప్రముఖాశ్చ యే నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా ఇంద్రలోకే చ యే సర్పాస్తక్షకప్రముఖ....

బ్రహ్మలోకే చ యే సర్పా యే చ శేషపురస్సరాః
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా
విష్ణులోకే చ యే సర్పా వాసుకిప్రముఖాశ్చ యే
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా
ఇంద్రలోకే చ యే సర్పాస్తక్షకప్రముఖాశ్చ యే
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా
ఖాండవస్య తథా దాహే స్వర్గం యే చ సమాశ్రితాః
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా
సర్పసత్రే చ యే నాగా ఆస్తికేన చ రక్షితాః
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా
యమలోకే చ యే సర్పాః కార్కోటకముఖాశ్చ యే
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా
ధర్మలోకే చ యే సర్పా వైతరణ్యాం సదా స్థితాః
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా
సముద్రమథనే సర్పా మందరాద్రిం సమాశ్రితాః
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా
యే సర్పాః పార్వతీయేషు దరీసింధుషు సంస్థితాః
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా
గ్రామే వా యది వాఽరణ్యే యే సర్పాః ప్రచరంతి హి
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా
రసాతలే చ యే సర్పా అనంతాద్యా మహాబలాః
నమోఽస్తు తేభ్యస్సుప్రీతాః పన్నగాస్సంతు మే సదా

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |