దొంగల నుండి రక్షణ కోసం మంత్రం

ఓం హ్రీం నమో భగవతి మహామాయే మమ సర్వపశుజనమనశ్చక్షుస్తిరస్కరణం కురు కురు హుం ఫట్ స్వాహా.....

ఓం హ్రీం నమో భగవతి మహామాయే మమ సర్వపశుజనమనశ్చక్షుస్తిరస్కరణం కురు కురు హుం ఫట్ స్వాహా.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |