దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ కోసం శివ మంత్రం

ఓం నమః పశుపతయే ఓం నమో భూతాధిపతయే ఓం నమో రుద్రాయ లలఖడ్గరావణ విహర విహర సర సర నృత్య నృత్య స్మశానభస్మాంచితశరీరాయ ఘంటాకపాలమాలాధరాయ వ్యాఘ్రచర్మపరిధానాయ శశాంకకృతశేఖరాయ కృష్ణసర్పయజ్ఞోపవీతినే చల చల వల్గ వల్గ అనివర్తికపాలినే హన ....

ఓం నమః పశుపతయే ఓం నమో భూతాధిపతయే ఓం నమో రుద్రాయ లలఖడ్గరావణ విహర విహర సర సర నృత్య నృత్య స్మశానభస్మాంచితశరీరాయ ఘంటాకపాలమాలాధరాయ వ్యాఘ్రచర్మపరిధానాయ శశాంకకృతశేఖరాయ కృష్ణసర్పయజ్ఞోపవీతినే చల చల వల్గ వల్గ అనివర్తికపాలినే హన హన భూతాన్ త్రాసయ త్రాసయ మండలమధ్యే ఘట్ట ఘట్ట రుద్రాంకుశేన సమయం ప్రవేశయ ప్రవేశయ ఆవేశయ ఆవేశయ చండాఽసిధారాధిపతిః రుద్ర ఆజ్ఞాపయతి స్వాహా.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |