దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ కోసం రామ మంత్రం

ఓం హ్రీం శ్రీం క్ష్రౌం ఖరాంతకాయ కాలాగ్నిరూపాయ రామభద్రాయ నిశాచరకులదావాగ్నయే హుఀ ఫట్ .....

ఓం హ్రీం శ్రీం క్ష్రౌం ఖరాంతకాయ కాలాగ్నిరూపాయ రామభద్రాయ నిశాచరకులదావాగ్నయే హుఀ ఫట్ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |