చెడు శక్తుల నుండి రక్షణ కోసం అగ్ని మంత్రం

కృణుష్వ పాజః ప్రసితిం న పృథ్వీం యాహి రాజేవామవాꣳ ఇభేన . తృష్వీమను ప్రసితిం ద్రూణానో ఽస్తాసి విధ్య రక్షసస్తపిష్ఠైః .. తవ భ్రమాస ఆశుయా పతంత్యను స్పృశ ధృషతా శోశుచానః . తపూꣳష్యగ్నే జుహ్వా పతంగానసందితో వి సృజ విష్వగుల్కా....

కృణుష్వ పాజః ప్రసితిం న పృథ్వీం యాహి రాజేవామవాꣳ ఇభేన .
తృష్వీమను ప్రసితిం ద్రూణానో ఽస్తాసి విధ్య రక్షసస్తపిష్ఠైః ..
తవ భ్రమాస ఆశుయా పతంత్యను స్పృశ ధృషతా శోశుచానః .
తపూꣳష్యగ్నే జుహ్వా పతంగానసందితో వి సృజ విష్వగుల్కాః ..
ప్రతి స్పశో వి సృజ తూర్ణితమో భవా పాయుర్విశో అస్యా అదబ్ధః .
యో నో దూరే అఘశꣳసో యో అంత్యగ్నే మాకిష్ట వ్యథిరాదధర్షీత్ ..
ఉదగ్నే తిష్ఠ ప్రత్యా తనుష్వ న్యమిత్రాꣳ ఓషతాత్తిగ్మహేతే .
యో నో అరాతిꣳ సమిధాన చక్రే నీచా తం ధక్ష్యతసం న శుష్కం ..
ఊర్ధ్వో భవ ప్రతి విధ్యాధ్యస్మదావిష్కృణుష్వ దైవ్యాన్యగ్నే .
అవ స్థిరా తనుహి యాతుజూనాం జామిమజామింప్ర మృణీహి శత్రూన్ ..
స తే జానాతి సుమతిం యవిష్ఠ య ఈవతే బ్రహ్మణే గాతుమైరత్ .
విశ్వాన్యస్మై సుదినాని రాయో ద్యుమ్నాన్యర్యో వి దురో అభి ద్యౌత్ ..
సేదగ్నే అస్తు సుభగః సుదానుర్యస్త్వా నిత్యేన హవిషా య ఉక్థైః .
పిప్రీషతి స్వ ఆయుషి దురోణే విశ్వేదస్మై సుదినా సాసదిష్టిః ..
అర్చామి తే సుమతిం ఘోష్యర్వాక్ సం తే వావాతా జరతామియం గీః .
స్వశ్వాస్త్వా సురథా మర్జయేమాస్మే క్షత్రాణి ధారయేరను ద్యూన్ ..
ఇహ త్వా భూర్యా చరేదుప త్మన్ దోషావస్తర్దీదివాꣳసం అను ద్యూన్ .
క్రీడంతస్త్వా సుమనసః సపేమాభి ద్యుమ్నా తస్థివాꣳసో జనానాం ..
యస్త్వా స్వశ్వః సుహిరణ్యో అగ్న ఉపయాతి వసుమతా రథేన .
తస్య త్రాతా భవసి తస్య సఖా యస్త ఆతిథ్యమనుషగ్జుజోషత్ ..
మహో రుజామి బంధుతా వచోభిస్తన్మా పితుర్గోతమాదన్వియాయ .
త్వం నో అస్య వచసశ్చికిద్ధి హోతర్యవిష్ఠ సుక్రతో దమూనాః ..
అస్వప్నజస్తరణయః సుశేవా అతంద్రాసో ఽవృకా అశ్రమిష్ఠాః .
తే పాయవః సధ్రియంచో నిషద్యాఽగ్నే తవ నః పాంత్వమూర ..
యే పాయవో మామతేయం తే అగ్నే పశ్యంతో అంధం దురితాదరక్షన్ .
రరక్ష తాంత్ సుకృతో విశ్వవేదా దిప్సంత ఇద్రిపవో నా హ దేభుః ..
త్వయా వయꣳ సధన్యస్త్వోతాస్తవ ప్రణీత్యశ్యామ వాజాన్ .
ఉభా శꣳసా సూదయ సత్యతాతేఽనుష్ఠుయా కృణుహ్యహ్రయాణ ..
అయా తే అగ్నే సమిధా విధేమ ప్రతి స్తోమꣳ శస్యమానం గృభాయ .
దహాశసో రక్షసః పాహ్యస్మాన్ ద్రుహో నిదో మిత్రమహో అవద్యాత్ ..
రక్షోహణం వాజినమా జిఘర్మి మిత్రం ప్రతిష్ఠముప యామి శర్మ .
శిశానో అగ్నిః క్రతుభిః సమిద్ధః స నో దివా స రిషః పాతు నక్తం ..
వి జ్యోతిషా బృహతా భాత్యగ్నిరావిర్విశ్వాని కృణుతే మహిత్వా .
ప్రాదేవీర్మాయాః సహతే దురేవాః శిశీతే శృంగే రక్షసే వినిక్షే ..
ఉత స్వానాసో దివి షంత్వగ్నేస్తిగ్మాయుధా రక్షసే హంతవా ఉ .
మదే చిదస్య ప్ర రుజంతి భామా న వరంతే పరిబాధో అదేవీః ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |