చెడు శక్తుల నుండి రక్షణ కోసం అగ్ని మంత్రం

98.5K

Comments

pzshp
మీ మంత్రాలు నాకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు గురూజీ. -N Shivram Reddy

ఈ మంత్రం నా ఆత్మకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 -కావ్య

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

Read more comments

వ్యాస మహర్షిని వేదవ్యాసుడు అని ఎందుకు అంటారు?

ఎందుకంటే అతను వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు - ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం మరియు అథర్వవేదం.

మరణం యొక్క సృష్టి

సృష్టించే సమయంలో, బ్రహ్మ ఈ ప్రపంచం త్వరలోనే జీవచేతులతో నిండిపోతుందని ఊహించలేదు. బ్రహ్మ ప్రపంచ పరిస్థితిని చూసి ఆందోళన చెందాడు మరియు అన్ని వస్తువులను దహనం చేయడానికి అగ్నిని పంపాడు. భగవాన్ శివుడు జోక్యం చేసుకొని జనాభాను నియంత్రించడానికి ఒక వ్యవస్థతో కూడిన మార్గాన్ని సూచించాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ ఆ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి మరణాన్ని మరియు మరణదేవతను సృష్టించాడు

Quiz

సముద్రపు అగ్ని పేరు ఏమిటి?

కృణుష్వ పాజః ప్రసితిం న పృథ్వీం యాహి రాజేవామవాꣳ ఇభేన . తృష్వీమను ప్రసితిం ద్రూణానో ఽస్తాసి విధ్య రక్షసస్తపిష్ఠైః .. తవ భ్రమాస ఆశుయా పతంత్యను స్పృశ ధృషతా శోశుచానః . తపూꣳష్యగ్నే జుహ్వా పతంగానసందితో వి సృజ విష్వగుల్కా....

కృణుష్వ పాజః ప్రసితిం న పృథ్వీం యాహి రాజేవామవాꣳ ఇభేన .
తృష్వీమను ప్రసితిం ద్రూణానో ఽస్తాసి విధ్య రక్షసస్తపిష్ఠైః ..
తవ భ్రమాస ఆశుయా పతంత్యను స్పృశ ధృషతా శోశుచానః .
తపూꣳష్యగ్నే జుహ్వా పతంగానసందితో వి సృజ విష్వగుల్కాః ..
ప్రతి స్పశో వి సృజ తూర్ణితమో భవా పాయుర్విశో అస్యా అదబ్ధః .
యో నో దూరే అఘశꣳసో యో అంత్యగ్నే మాకిష్ట వ్యథిరాదధర్షీత్ ..
ఉదగ్నే తిష్ఠ ప్రత్యా తనుష్వ న్యమిత్రాꣳ ఓషతాత్తిగ్మహేతే .
యో నో అరాతిꣳ సమిధాన చక్రే నీచా తం ధక్ష్యతసం న శుష్కం ..
ఊర్ధ్వో భవ ప్రతి విధ్యాధ్యస్మదావిష్కృణుష్వ దైవ్యాన్యగ్నే .
అవ స్థిరా తనుహి యాతుజూనాం జామిమజామింప్ర మృణీహి శత్రూన్ ..
స తే జానాతి సుమతిం యవిష్ఠ య ఈవతే బ్రహ్మణే గాతుమైరత్ .
విశ్వాన్యస్మై సుదినాని రాయో ద్యుమ్నాన్యర్యో వి దురో అభి ద్యౌత్ ..
సేదగ్నే అస్తు సుభగః సుదానుర్యస్త్వా నిత్యేన హవిషా య ఉక్థైః .
పిప్రీషతి స్వ ఆయుషి దురోణే విశ్వేదస్మై సుదినా సాసదిష్టిః ..
అర్చామి తే సుమతిం ఘోష్యర్వాక్ సం తే వావాతా జరతామియం గీః .
స్వశ్వాస్త్వా సురథా మర్జయేమాస్మే క్షత్రాణి ధారయేరను ద్యూన్ ..
ఇహ త్వా భూర్యా చరేదుప త్మన్ దోషావస్తర్దీదివాꣳసం అను ద్యూన్ .
క్రీడంతస్త్వా సుమనసః సపేమాభి ద్యుమ్నా తస్థివాꣳసో జనానాం ..
యస్త్వా స్వశ్వః సుహిరణ్యో అగ్న ఉపయాతి వసుమతా రథేన .
తస్య త్రాతా భవసి తస్య సఖా యస్త ఆతిథ్యమనుషగ్జుజోషత్ ..
మహో రుజామి బంధుతా వచోభిస్తన్మా పితుర్గోతమాదన్వియాయ .
త్వం నో అస్య వచసశ్చికిద్ధి హోతర్యవిష్ఠ సుక్రతో దమూనాః ..
అస్వప్నజస్తరణయః సుశేవా అతంద్రాసో ఽవృకా అశ్రమిష్ఠాః .
తే పాయవః సధ్రియంచో నిషద్యాఽగ్నే తవ నః పాంత్వమూర ..
యే పాయవో మామతేయం తే అగ్నే పశ్యంతో అంధం దురితాదరక్షన్ .
రరక్ష తాంత్ సుకృతో విశ్వవేదా దిప్సంత ఇద్రిపవో నా హ దేభుః ..
త్వయా వయꣳ సధన్యస్త్వోతాస్తవ ప్రణీత్యశ్యామ వాజాన్ .
ఉభా శꣳసా సూదయ సత్యతాతేఽనుష్ఠుయా కృణుహ్యహ్రయాణ ..
అయా తే అగ్నే సమిధా విధేమ ప్రతి స్తోమꣳ శస్యమానం గృభాయ .
దహాశసో రక్షసః పాహ్యస్మాన్ ద్రుహో నిదో మిత్రమహో అవద్యాత్ ..
రక్షోహణం వాజినమా జిఘర్మి మిత్రం ప్రతిష్ఠముప యామి శర్మ .
శిశానో అగ్నిః క్రతుభిః సమిద్ధః స నో దివా స రిషః పాతు నక్తం ..
వి జ్యోతిషా బృహతా భాత్యగ్నిరావిర్విశ్వాని కృణుతే మహిత్వా .
ప్రాదేవీర్మాయాః సహతే దురేవాః శిశీతే శృంగే రక్షసే వినిక్షే ..
ఉత స్వానాసో దివి షంత్వగ్నేస్తిగ్మాయుధా రక్షసే హంతవా ఉ .
మదే చిదస్య ప్ర రుజంతి భామా న వరంతే పరిబాధో అదేవీః ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |