చెడు శక్తుల నుండి రక్షణ కోసం మంత్రం

ఈశానాం త్వా భేషజానాముజ్జేష ఆ రభామహే . చక్రే సహస్రవీర్యం సర్వస్మా ఓషధే త్వా ..1.. సత్యజితం శపథయావనీం సహమానాం పునఃసరాం . సర్వాః సమహ్వ్యోషధీరితో నః పారయాదితి ..2.. యా శశాప శపనేన యాఘం మూరమాదధే . యా రసస్య హరణాయ జాతమారేభే తో....

ఈశానాం త్వా భేషజానాముజ్జేష ఆ రభామహే .
చక్రే సహస్రవీర్యం సర్వస్మా ఓషధే త్వా ..1..
సత్యజితం శపథయావనీం సహమానాం పునఃసరాం .
సర్వాః సమహ్వ్యోషధీరితో నః పారయాదితి ..2..
యా శశాప శపనేన యాఘం మూరమాదధే .
యా రసస్య హరణాయ జాతమారేభే తోకమత్తు సా ..3..
యాం తే చక్రురామే పాత్రే యాం చక్రుర్నీలలోహితే .
ఆమే మాంసే కృత్యాం యాం చక్రుస్తయా కృత్యాకృతో జహి ..4..
దౌష్వప్న్యం దౌర్జీవిత్యం రక్షో అభ్వమరాయ్యః .
దుర్ణామ్నీః సర్వా దుర్వాచస్తా అస్మన్ నాశయామసి ..5..
క్షుధామారం తృష్ణామారమగోతామనపత్యతాం .
అపామార్గ త్వయా వయం సర్వం తదప మృజ్మహే ..6..
తృష్ణామారం క్షుధామారమథో అక్షపరాజయం .
అపామార్గ త్వయా వయం సర్వం తదప మృజ్మహే ..7..
అపామార్గ ఓషధీనాం సర్వాసామేక ఇద్వశీ .
తేన తే మృజ్మ ఆస్థితమథ త్వమగదశ్చర ..8..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |