క్షేత్రియై త్వా సూక్తం

క్షేత్రియై త్వా నిర్ఋత్యై త్వా ద్రుహో ముంచామి వరుణస్య పాశాత్. అనాగసం బ్రహ్మణే త్వా కరోమి శివే తే ద్యావాపృథివీ ఉభే ఇమే.. శంతే అగ్నిః సహాద్భిరస్తు శంద్యావాపృథివీ సహౌషధీభిః. శమంతరిక్షఀ సహ వాతేన తే శంతే చతస్రః ప్రదిశో భ....

క్షేత్రియై త్వా నిర్ఋత్యై త్వా ద్రుహో ముంచామి వరుణస్య పాశాత్.
అనాగసం బ్రహ్మణే త్వా కరోమి శివే తే ద్యావాపృథివీ ఉభే ఇమే..
శంతే అగ్నిః సహాద్భిరస్తు శంద్యావాపృథివీ సహౌషధీభిః.
శమంతరిక్షఀ సహ వాతేన తే శంతే చతస్రః ప్రదిశో భవంతు..
యా దైవీశ్చతస్రః ప్రదిశో వాతపత్నీరభి సూర్యో విచష్టే.
తాసాంత్వాఽఽజరస ఆ దధామి ప్ర యక్ష్మ ఏతు నిర్ఋతిం పరాచైః..
అమోచి యక్ష్మాద్దురితాదవర్త్యై ద్రుహః పాశాన్నిర్ఋత్యై చోదమోచి.
అహా అవర్తిమవిదథ్స్యోనమప్యభూద్భద్రే సుకృతస్య లోకే..
సూర్యమృతంతమసో గ్రాహ్యా యద్దేవా అముంచన్నసృజన్వ్యేనసః.
ఏవమహమిమం క్షేత్రియాజ్జామిశఀసాద్ద్రుహో ముంచామి వరుణస్య పాశాత్..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |