క్షిప్ర గణపతి మంత్రం

Click here for audio

 

క్షిప్రప్రసాదగణపతిమంత్రః

అస్య శ్రీ క్షిప్రప్రసాదగణపతిమంత్రస్య
గణక ఋషిః
విరాట్ ఛందః
క్షిప్రప్రసాదనగణపతిర్దేవతా
క్షిప్రప్రసాదనగణపతిప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః

కరన్యాసః

గాం - అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
గీం - తర్జనీభ్యాం నమః
గూం - మధ్యమాభ్యాం నమః
గైం - అనామికాభ్యాం నమః
గౌం - కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
గః - కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః

అంగన్యాసః

గాం - హృదయాయ నమః
గీం - శిరసే స్వాహా
గూం - శిఖాయై వషట్
గైం - కవచాయ హుం
గౌం - నేత్రత్రయాయ వౌషట్
గః - అస్త్రాయ ఫట్

ధ్యానం

ధృతపాశాంకుశ - కల్పకలతికా - స్వరదశ్చ బీజపూరయుతః
శశిశకలకలితమౌళిః త్రిలోచనోఽరుణతనుశ్చ గజవదనః.
భాసురభూషణదీప్తః బృహదుదరః పద్మవిష్టరో లలితః
ధ్యేయోఽనాయతదోః - పదసరసిరుహస్సంపదే సదా మనుజైః..

మానసపూజా

వం - అబాత్మనా జలం కల్పయామి
లం - పృథివ్యాత్మనా గంధం కల్పయామి
హం - ఆకాశాత్మనా పుష్పం కల్పయామి
యం - వాయ్వాత్మనా ధూపం కల్పయామి
రం - అగ్న్యాత్మనా దీపం కల్పయామి
ఠ్వం - అమృతాత్మానా నైవేద్యం కల్పయామి

మంత్రః

గం క్షిప్రప్రసాదనాయ నమః

ఉత్తరన్యాసః

గాం - అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
గీం - తర్జనీభ్యాం నమః
గూం - మధ్యమాభ్యాం నమః
గైం - అనామికాభ్యాం నమః
గౌం - కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
గః - కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః

గాం - హృదయాయ నమః
గీం - శిరసే స్వాహా
గూం - శిఖాయై వషట్
గైం - కవచాయ హుం
గౌం - నేత్రత్రయాయ వౌషట్
గః - అస్త్రాయ ఫట్

గణక ఋషిః
విరాట్ ఛందః
క్షిప్రప్రసాదనగణపతిర్దేవతా

ధృతపాశాంకుశ - కల్పకలతికా - స్వరదశ్చ బీజపూరయుతః
శశిశకలకలితమౌళిః త్రిలోచనోఽరుణతనుశ్చ గజవదనః.
భాసురభూషణదీప్తః బృహదుదరః పద్మవిష్టరో లలితః
ధ్యేయోఽనాయతదోః - పదసరసిరుహస్సంపదే సదా మనుజైః..

వం - అబాత్మనా జలం కల్పయామి
లం - పృథివ్యాత్మనా గంధం కల్పయామి
హం - ఆకాశాత్మనా పుష్పం కల్పయామి
యం - వాయ్వాత్మనా ధూపం కల్పయామి
రం - అగ్న్యాత్మనా దీపం కల్పయామి
ఠ్వం - అమృతాత్మానా నైవేద్యం కల్పయామి

మయా కృతం ఇదం జపం ఓం తత్ సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు

 

Other Mantras

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2452446