సంపద సమృద్ధి కోసం లక్ష్మీ దేవి మంత్రం

అమలకమలసంస్థా తద్రజపుంజవర్ణా కరకమలధృతేష్టాఽభీతియుగ్మాంబుజా చ మణిమకుటవిచిత్రాఽలంకృతా కల్పజాతై- ర్భవతు భువనమాతా సంతతం శ్రీః శ్రియై వః .....

అమలకమలసంస్థా తద్రజపుంజవర్ణా
కరకమలధృతేష్టాఽభీతియుగ్మాంబుజా చ
మణిమకుటవిచిత్రాఽలంకృతా కల్పజాతై-
ర్భవతు భువనమాతా సంతతం శ్రీః శ్రియై వః .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |