ఆ వాత వాహి భేషజం సూక్తం

Quiz

Roots of which plant resemble Lord Ganesha?

ఆ వాత వాహి భేషజం వి వాత వాహి యద్రపః. త్వఀ హి విశ్వభేషజో దేవానాం దూత ఈయసే.. ద్వావిమౌ వాతౌ వాత ఆసింధోరాపరావతః. దక్షం మే అన్య ఆవాతు పరాఽన్యో వాతు యద్రపః.. యదదో వాత తే గృహేఽమృతస్య నిధిర్హితః. తతో నో దేహి జీవసే తతో నో ధేహి....

ఆ వాత వాహి భేషజం వి వాత వాహి యద్రపః.
త్వఀ హి విశ్వభేషజో దేవానాం దూత ఈయసే..
ద్వావిమౌ వాతౌ వాత ఆసింధోరాపరావతః.
దక్షం మే అన్య ఆవాతు పరాఽన్యో వాతు యద్రపః..
యదదో వాత తే గృహేఽమృతస్య నిధిర్హితః.
తతో నో దేహి జీవసే తతో నో ధేహి భేషజం..
తతో నో మహ ఆవహ వాత ఆవాతు భేషజం.
శంభూర్మయోభూర్నో హృదే ప్ర ణ ఆయూఀషి తారిషత్..
ఇంద్రస్య గృహోఽసి తం త్వా ప్రపద్యే సగుః సాశ్వః.
సహ యన్మే అస్తి తేన..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |