ఆశీర్వాదం కోసం కాళీ మంత్రాలు

ఓం కాల్యై నమః ఓం తారాయై నమః ఓం భగవత్యై నమః ఓం కుబ్జాయై నమః ఓం శీతలాయై నమః ఓం త్రిపురాయై నమః ఓం మాతృకాయై నమః ఓం లక్ష్మ్యై నమః....

ఓం కాల్యై నమః ఓం తారాయై నమః ఓం భగవత్యై నమః ఓం కుబ్జాయై నమః ఓం శీతలాయై నమః ఓం త్రిపురాయై నమః ఓం మాతృకాయై నమః ఓం లక్ష్మ్యై నమః

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |