సుదీర్ఘమైన మరియు చురుకైన జీవితానికి అథర్వ వేద మంత్రం

విశ్వే దేవా వసవో రక్షతేమముతాదిత్యా జాగృత యూయమస్మిన్ . మేమం సనాభిరుత వాన్యనాభిర్మేమం ప్రాపత్పౌరుషేయో వధో యః ..1.. యే వో దేవాః పితరో యే చ పుత్రాః సచేతసో మే శృణుతేదముక్తం . సర్వేభ్యో వః పరి దదామ్యేతం స్వస్త్యేనం జరసే వహాథ ....

విశ్వే దేవా వసవో రక్షతేమముతాదిత్యా జాగృత యూయమస్మిన్ .
మేమం సనాభిరుత వాన్యనాభిర్మేమం ప్రాపత్పౌరుషేయో వధో యః ..1..
యే వో దేవాః పితరో యే చ పుత్రాః సచేతసో మే శృణుతేదముక్తం .
సర్వేభ్యో వః పరి దదామ్యేతం స్వస్త్యేనం జరసే వహాథ ..2..
యే దేవా దివి ష్ఠ యే పృథివ్యాం యే అంతరిక్ష ఓషధీషు పశుష్వప్స్వంతః .
తే కృణుత జరసమాయురస్మై శతమన్యాన్ పరి వృణక్తు మృత్యూన్ ..3..
యేషాం ప్రయాజా ఉత వానుయాజా హుతభాగా అహుతాదశ్చ దేవాః .
యేషాం వః పంచ ప్రదిశో విభక్తాస్తాన్ వో అస్మై సత్రసదః కృణోమి ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |