ఆజ్ఞాపించే శక్తి కోసం మంత్రం

mantra for power to command

తత్పురుషాయ విద్మహే సహస్రాక్షాయ ధీమహి తన్నః శక్రః ప్రచోదయాత్....

తత్పురుషాయ విద్మహే సహస్రాక్షాయ ధీమహి తన్నః శక్రః ప్రచోదయాత్

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |