అయ్యప్ప స్వామి వేదమంత్రం

Only audio above. Video below.

 

Ayyappa Swamy

 

ఓం అగ్నే యశస్విన్ యశసేమమర్పయేంద్రావతీమపచితీమిహావహ. అయం మూర్ధా పరమేష్ఠీ సువర్చాః సమానానాముత్తమశ్లోకో అస్తు. భద్రం పశ్యంత ఉపసేదురగ్రే తపో దీక్షామృషయః సువర్విదః. తతః క్షత్రం బలమోజశ్చ జాతం తదస్మై దేవా అభిసన్నమంతు.....

ఓం అగ్నే యశస్విన్ యశసేమమర్పయేంద్రావతీమపచితీమిహావహ.
అయం మూర్ధా పరమేష్ఠీ సువర్చాః సమానానాముత్తమశ్లోకో అస్తు.
భద్రం పశ్యంత ఉపసేదురగ్రే తపో దీక్షామృషయః సువర్విదః.
తతః క్షత్రం బలమోజశ్చ జాతం తదస్మై దేవా అభిసన్నమంతు.
ధాతా విధాతా పరమోత సందృక్ ప్రజాపతిః పరమేష్ఠీ విరాజా.
సోమాశ్ఛందాంసి నివిదో మ ఆహురేతస్మై రాష్ట్రమభిసన్నమామ.
అభ్యావర్తధ్వముపమేత సాకమయం శాస్తాధిపతిర్వో అస్తు.
అస్య విజ్ఞానమనుసంరభధ్వమిమం పశ్చాదను జీవాథ సర్వే.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |